Subvencioniranje kamata poslovnim subjektima

Dana 18. siječnja 2023. Istarska kreditna banka Umag d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključile su Sporazum o suradnji na poslovima subvencioniranja kamata iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Subvenciju kamate  je moguće dodijeliti za kredite za ulaganja u osnovna sredstva, od pokretanja poslovanja, do modernizacije i proširenja kapaciteta. Subvencija do najviše 3 postotna boda se dodjeljuje ovisno o namjeni i vrsti ulaganja, a može iznositi do 75 posto kamatne stope za zelenu i digitalnu tranziciju, do 65 posto kamatne stope za ulaganja na posebna područja RH ili u istraživanja, razvoj i inovacije te za ulaganja javnog sektora za ublažavanje posljedica potresa, odnosno do 50 posto kamatne stope za ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost. Dodatni benefit za korisnike subvencija, te za gospodarstvo i cjelokupno društvo je prilagodba vlastitog poslovanja „zelenim“ standardima, budući da sva ulaganja u okviru NPOO-a moraju zadovoljavati načelo nečinjenja bitne štete okolišnim ciljevima (Do No Significant Harm – DNSH).
Nextgeneu