Žiroračuni

Žiroračun je poslovni račun koji otvara domaća fizička i strana fizička osoba s  osnova autorskih  honorara, ugovora o djelu i slično.

Prilikom otvaranja potrebno je predočiti slijedeću dokumentaciju:
- identifikacijsku ispravu: 
      - za domaću fizičku osobu : osobna iskaznica,
      - za stranu fizičku osobu : putovnica ili osobna iskaznica za stranca, 
- ugovor o djelu, ugovor o honorarnom radu, ugovor o davanju u zakup ili najam nekretnina i sl.

Kamatna stopa na žiroračune obračunava se prema Listi kamatnih stopa.
Kamata se obračunava i pripisuje računu mjesečno.

Za detaljne informacije obratite se najbližoj poslovnici Banke.