Zamjena kuna i gotov novac eura

Prije 1. siječnja 2023.

Radi zamjene kuna u eure, gotov novac kuna možete položiti na račun u Banci prije uvođenja eura, jer će na dan 01.01.2023. svi kunski iznosi na računima automatski biti preračunati u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, bez naknade.

Kada uplaćujete veću količinu kovanica (iznad 50 komada), prije dolaska u poslovnicu poželjno je kovanice sortirati po apoenima i specificirati. Na taj način pomažete ublažiti gužve i duža čekanja.

Tijekom prosinca 2022. godine moći ćete se u Banci opskrbiti početnim paketima eurokovanica u vrijednosti od 100 kuna. Početni paket od ukupno 13,27 eura sadrži 33 eurokovanice s hrvatskim motivima, koje se ne smiju koristiti za plaćanje prije 1. siječnja 2023. godine.

Poslovni subjekti također se tijekom prosinca mogu predopskrbiti gotovim novcem eura, kroz kupnju početnih paketa eurokovanica te u postupku posredne ili pojednostavljene posredne predopskrbe.

Radi sprječavanja eventualnih prijevara, upoznajte se pravodobno sa zaštitnim obilježjima novčanica i kovanica eura putem web stranice Hrvatske narodne banke namijenjene edukaciji građana o novoj službenoj valuti Republike Hrvatske. 

Online edukacija o novčanicama i kovanicama eura

Nakon 1. siječnja 2023.

Zamjena gotovog novca u kunama bit će moguća bez naknade i nakon uvođenja eura, i to tijekom cijele 2023. godine u bankama, Financijskoj agenciji (FINA-i) i HP-Hrvatskoj pošti d.d. uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Naplata naknade moguća je ako će se odjednom mijenjati više od 100 novčanica kuna i više od 100 kovanica kuna.

Zamjenu većih iznosa gotovog novca u IKB Umag d.d. potrebno je najaviti najmanje dva radna dana unaprijed, sukladno Terminskom planu. 

Od 1. siječnja 2024.

Od 1. siječnja 2024. godine zamjena kuna za euro bit će moguća samo u Hrvatskoj narodnoj banci, i to:

-  za novčanice kune, bez vremenskog ograničenja,

-  za kovanice kune, do kraja 2025. godine.