Turistički krediti

Namjena ovih kredita je izgradnja turističkih kapaciteta i njihovo uređenje, adaptacija, dovršenje i opremanje turističkih kapaciteta, izgradnja bazena, uređenje okoliša te namještanje i priprema

turističkih kapaciteta (soba, apartmana i kuća) za iznajmljivanje

Karakteristike:

  • Rok otplate do 15 godina
  • Instrumenti osiguranja određuju se u dogovoru s Korisnikom kredita sukladno internim aktima Banke
  • Kamatna stopa određuje se ovisno o bonitetu klijenta
  • Dinamika otplate:

                -  mjesečne, tromjesečne ili polugodišnje rate uz mjesečno dospijeće kamate

                -  sezonske rate uz mjesečno dospijeće kamate

Informacije na telefon:

702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr