Tarifa naknada

Jednokratna upisnina za osnovnog korisnika:

bez naknade

Jednokratna upisnina za dodatnog korisnika:

bez naknade

Godišnja članarina za osnovnog korisnika:

bez naknade

Godišnja članarina za dodatnog korisnika:

bez naknade

Naknade za podizanje gotovog novca:
- na bankomatu ili EFTPOS terminalu Banke                                         20,00 kn + 2,50%
- na bankomatu ili EFTPOS terminalu u zemlji                                      20,00 kn + 2,50%
- na bankomatu ili EFTPOS terminalu izvan zemlje u Europi              20,00 kn + 2,50%
- na bankomatu ili EFTPOS terminalu izvan Europe                             20,00 kn + 2,50%

Izvadak računa o troškovima i plaćanjima nastalih korištenjem kartice – jednom mjesečno:

bez naknade

Izrada kartice na zahtjev klijenta:

50,00 kn

Izrada PIN-a na zahtjev klijenta:

20,00 kn

Obavijest o nepodmirenoj obvezi:

bez naknade

Opomena o nepodmirenoj obvezi:

bez naknade

Opomena pred tužbu o nepodmirenoj obvezi:

bez naknade

Troškovi neopravdanih reklamacija:

stvarni troškovi uvećani za PDV, min 150,00 kn

Objava kartice na stop listu:

stvarni troškovi + PDV

Hitna promjena limita i/ili raspoloživog iznosa u autorizacijskom centru:

50,00 kn

Reguliranje statusa kartice:

20,00 kn

Naknada za blokiranje kartice zbog gubitka ili krađe:

bez naknade

Obrada zahtjeva za promjenu kreditnog limita računa:

50,00 kn

Ponovno štampanje mjesečne Obavijesti o učinjenim troškovima:

20,00 kn

Izlistavanje prometa kartice ili računa:

10,00 kn po stranici

Naknada za promjene podataka računa:

20,00 kn

Hitna izrada kartice na zahtjev korisnika:

500,00 kn

Izrada kartice nakon isteka roka važenja ne naplaćuje se. Naplaćuje se samo izrada nove kartice na zahtjev klijenta prije isteka roka.