Tarifa naknada

Jednokratna upisnina za osnovnog korisnika:

bez naknade

bez naknade

Jednokratna upisnina za dodatnog korisnika:

bez naknade

bez naknade

Godišnja članarina za osnovnog korisnika:

bez naknade

bez naknade

Godišnja članarina za dodatnog korisnika:

bez naknade

bez naknade

Naknade za podizanje gotovog novca:

- na bankomatu ili EFTPOS terminalu Banke

- na bankomatu ili EFTPOS terminalu u zemlji                                     

- na bankomatu ili EFTPOS terminalu izvan zemlje u Europi             

- na bankomatu ili EFTPOS terminalu izvan Europe                            

 

- 20,00 kn + 2,50% na   terminalima IKB-a

- 20,00 kn + 2,50% na terminalima u zemlji

- 20,00 kn + 2,50% na terminalima u inozemstvu

- 20,00 kn + 2,50% na terminalima izvan Europe

 

- 2,65 EUR + 2,50% na terminalima IKB-a

- 2,65 EUR + 2,50% na terminalima u zemlji

- 2,65 EUR + 2,50% na terminalima u inozemstvu

- 2,65 EUR + 2,50% na terminalima izvan Europe

Izvadak računa o troškovima i plaćanjima nastalih korištenjem kartice – jednom mjesečno:

bez naknade

bez naknade

Izrada kartice na zahtjev klijenta:

50,00 kn

6,64 EUR

Izrada PIN-a na zahtjev klijenta:

20,00 kn

2,65 EUR

Obavijest o nepodmirenoj obvezi:

bez naknade

bez naknade

Opomena o nepodmirenoj obvezi:

bez naknade

bez naknade

Opomena pred tužbu o nepodmirenoj obvezi:

bez naknade

bez naknade

Troškovi neopravdanih reklamacija:

stvarni troškovi uvećani za PDV, min 150,00 kn

stvarni troškovi uvećani za PDV, min 19,91 EUR

Objava kartice na stop listu:

stvarni troškovi + PDV

stvarni troškovi + PDV

Hitna promjena limita i/ili raspoloživog iznosa u autorizacijskom centru:

50,00 kn

6,64 EUR

Reguliranje statusa kartice:

20,00 kn

2,65 EUR

Naknada za blokiranje kartice zbog gubitka ili krađe:

bez naknade

bez naknade

Obrada zahtjeva za promjenu kreditnog limita računa:

50,00 kn

6,64 EUR

Ponovno štampanje mjesečne Obavijesti o učinjenim troškovima:

20,00 kn

2,65 EUR

Izlistavanje prometa kartice ili računa:

10,00 kn po stranici

1,33 EUR po stranici

Naknada za promjene podataka računa:

20,00 kn

2,65 EUR

Hitna izrada kartice na zahtjev korisnika:

500,00 kn

66,36 EUR

Izrada kartice nakon isteka roka važenja ne naplaćuje se. Naplaćuje se samo izrada nove kartice na zahtjev klijenta prije isteka roka.