Stambeni krediti za legalizaciju

Iznos kredita:

od EUR 1.000,00 do EUR 25.000,00

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze. Upozorenje: u slučaju promjene tečaja kune i eura dolazi do promjene iznosa aniteta/obroka kojeg treba platiti.

Namjena kredita:

za legalizaciju stambenih objekata odnosno ozakonjenje nezakonito izgrađenih nekretnina ishođenjem Rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012) - izrada potrebne dokumentacije i plaćanje naknada u vezi s postupkom izdavanja Rješenja (troškovi izrade tehničke dokumentacije (arhitektonske snimke, geodetski elaborat, dokaz o mehaničkoj stabilnosti), upravna pristojba, naknada za zadržavanje izgrađene zgrade u prostoru, komunalni doprinos, vodni doprinos. Iznos kredita može se uvećati za troškove obrade i realizacije kredita.

Rok otplate:

do 10 godina

Nominalna kamatna stopa:

3,54% godišnje, promjenjiva. U prve dvije godine otplate kamatna stopa iznosi 4,30% godišnje, fiksno.

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za prvo polugodište 2021.iznosi 0,14% i fiksnog dijela koji iznosi 3,40 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 3,90%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Visina depozita:

BEZ DEPOZITA

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne klauzule

Način isplate:

plaćanje faktura na osnovi ponude, predračuna ili računa sukladno namjeni kredita, prema rješenjima tijela područne (regionalne) odnosno lokalne samouprave kojima se odlučuje o visini komunalnog i vodnog doprinosa, te naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Do maksimalno 5% iznosa kredita može biti isplaćeno na račun korisnika kredita.

Rok počeka:

1 godina

Osnovna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
 • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
 • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
 • Procjena vrijednosti nekretnine – potrebna za nekretninu na kojoj će se zasnovati založno pravo u korist Banke; nije potrebna za iznose manje od EUR 25.000,00
 • ZK izvadak za nekretninu koje se legalizira (original, ne stariji od 30 dana) 
 • Polica osiguranja nekretnine (u slučaju založnog prava u korist Banke)
 • Predračuni / računi za izradu potrebne dokumentacije za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju
 • Rješenje o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene nekretnine u prostoru
 • Rješenje o utvrđivanju komunalnog i vodnog doprinosa zajedno s Rješenjem o izvedenom stanju
 • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
 • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.