Stambeni krediti za kupnju nekretnina iz portfelja Banke

Namjena kredita:

kupnja stambenih nekretnina u postupku prisilne naplate potraživanja Banke, odnosno nekretnina koje je Banka preuzela u vlasništvo u takvim postupcima

Iznos kredita:

od EUR 5.000 do EUR 250.000

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze. Upozorenje: u slučaju promjene tečaja kune i eura dolazi do promjene iznosa aniteta/obroka kojeg treba platiti.

Rok otplate:

do 30 godina

Nominalna kamatna stopa:

2,61% godišnje, promjenjiva. U prve tri godine otplate kamatna stopa iznosi 2,90% godišnje, fiksno.

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za drugo polugodište 2022.iznosi 0,08% i fiksnog dijela koji iznosi 2,53 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 2,72%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Visina depozita:

BEZ DEPOZITA

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne klauzule

Način isplate:

plaćanje u skladu sa namjenom kredita

Rok počeka:

1 godina

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Procjena vrijednosti nekretnine – potrebna za nekretninu na kojoj će se zasnovati založno pravo u korist Banke
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga
  • Polica osiguranja nekretnine
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu