Prodaja potraživanja - poziv za podnošenje ponuda

24.02.2021.g.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Pozivaju se zainteresirane osobe da podnesu indikativnu ponudu za otkup potraživanja Istarske kreditne banke Umag d.d., iz Umaga, E.Miloša 1, (dalje Banka), prema više trgovačkih društava iz Pule od kojih su neka u stečaju. Predmetna potraživanja priznata su u stečajnim postupcima, a osigurana su hipotekama na nekretninama upisanim u zemljišne knjige Općinskog suda u Puli i to:

  1. poslovni prostor upisan u k.o. Pula, u zk.ul. 15618, u zgradi na k.č.br. 4500/ZGR. i to kao 107. suvlasnički dio: 1/75 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-107) poslovni prostor trgovačke namjene u prizemlju zgrade veličine 306,12 m2 procjenjene vrijednosti  408.124,00 EUR;
  2. nekretnine upisane u k.o. Vodnjan, u zk.ul. 19763, i to k.č.br. 552/3 dvorište površine 11.008 m2, k.č.br. 1433/ZGR. gospodarska zgrada površine 1.087 m2 te k.č.br. 1434/ZGR. gospodarska zgrada površine 227 m2 procjenjene vrijednosti 1.990.615 EUR;
  3. nekretnine upisane u k.o. Pula:

               a) u zk.ul. 13188 na k.č.br. 3977/ZGR. ZGRADA pov. 4251 m2 procjenjene vrijednosti 4.648.796,37 EUR;
               b) u zk.ul. 17899 na k.č.br. 1670/1 neplodno pov. 37190 m2 procjenjene vrijednosti 5.368.833,16 EUR ;
               c) u zk.ul. 10207 na k.č.br. 1676/2 neplodno pov. 9255 m2 te k.č.br. 3982/ZGR. ZGRADA pov. 293 m2 i k.č.br. 3983/ZGR. ZGRADA pov 12 m2 procjenjene vrijednosti 1.526.883,87 EUR;
               d) u zk.ul. 19760 na k.č.br. 3981/ZGR. ZGRADA 1675 m2 procjenjene vrijednosti  594.999,29 EUR.

Napomena: pojedina potraživanja osigurana su hipotekama na različitim nekretninama, vrijednost nekretnina je višestruko viša od iznosa potraživanja koja su predmetom prodaje.

Indikativne ponude za kupnju potraživanja moraju sadržavati: naziv ponuđača, adresu, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ukoliko se radi o ponuđaču koji je pravna osoba te punomoć ukoliko se indikativna ponuda predaje u ime treće osobe. Indikativne ponude koje ne sadrže navedene podatke neće se razmatrati.

Nakon isteka roka za podnošenje indikativnih ponuda za kupnju navedenih potraživanja, Banka će pozvati zainteresirane ponuditelje koji su za nju prihvatljivi na potpis ugovora o povjerljivosti, nakon čega će se ponuditeljima koji potpišu taj ugovor dati na uvid isprave vezane uz  potraživanja koja su predmetom prodaje.

Zainteresirani ponuditelji koji s Bankom potpišu ugovor o povjerljivosti dužni su u roku od 30 dana od dana potpisa tog ugovora dostaviti  Banci svoju konačnu ponudu za kupnju predmetnih potraživanja. U slučaju da ne predaju konačnu ponudu u navedenom roku, smatrat će se da su odustali od ponude.

Banka zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu pristiglu indikativnu ili konačnu ponudu. Banka ima pravo zatražiti od osobe koja je dala indikativnu ponudu dodatne podatke i dokaze potrebne za ocjenu njezine ozbiljnosti. Banka ima pravo bez posebnog obrazloženja ne pozvati podnositelja indikativne ponude na daljnje sudjelovanje u postupku  prodaje.

Banka ima pravo i produžiti rokove za podnošenje indikativne ponude kao i druge rokove određene u ovome pozivu kao i pravo na obustavu postupka prodaje predmetnih potraživanja.

Indikativne ponude se predaju u pisanom obliku najkasnije do 31.03.2021.g. na adresu: Istarska kreditna banka Umag d.d., Ured Uprave, Ernesta Miloša 1, 52470 Umag sa naznakom „Indikativna ponuda za kupnju potraživanja“.

Istarska Kreditna Banka Umag d.d.