Posebne kreditne linije

PROGRAM KREDITIRANJA ZA POTICANJE RAZVOJA TURIZMA U SURADNJI S GRADOM NOVIGRADOM

Krediti građanima koji imaju prebivalište na području Grada Novigrada za nabavu osnovnih sredstava i sitnog inventara u svrhu razvoja turizma

Kamatna stopa:

3-mjesečni EURIBOR (min 3%) + 4,50 p.p. umanjeno za 2 p.p. subvencije Grada (EKS na upit), valutna klauzula u EUR

Rok vraćanja kredita:

do 10 godina uključujući poček od 1 godine

Naknada:

1,50% jednokratno

Informacije: 
Poslovnica Novigrad 
Murvi 15

Tel.: 757 414, 726 667 Fax: 757 145

KREDITI ZA FINANCIRANJE ADAPTACIJE OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE

Korisnici kredita:

  • građani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Čavle

Namjena kredita:

  • financiranje uređenja fasada i/ili krovišta i/ili vanjske stolarije

Iznos kredita:

  • Krediti bez valutne klauzule: od HRK 15.000,00 do HRK 150.000,00
  • Krediti uz valutnu klauzulu u EUR: od EUR 2.000,00 do EUR 20.000,00

Valutna klauzula:

Krediti koji se se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: koriste se u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Rok otplate:

  • do 10 godina  

Nominalna kamatna stopa:

  • Krediti bez valutne klauzule: 3,82% godišnje, promjenjiva
  • Krediti uz valutnu klauzulu u EUR: 3,61% godišnje, promjenjiva

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za HRK / 6-mjesečni NRS1 za EUR koji za drugo polugodište 2018. iznosi 0,62% / 0,61% i fiksnog dijela koji iznosi 3,20 / 3,00 postotna poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Subvencija kamate:

Općina Čavle subvencionira kamatu u visini 3 p.p.

Efektivna kamatna stopa:

  • od 3,89% za kredite bez valutne klauzule
  • od 3,67% za kredite s valutnom klauzulom u EUR

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Način korištenja kredita:

  • plaćanje po ugovoru ili kombinacija plaćanja računa i isplate gotovine (do 70% iznosa kredita)

Informacije:

POSLOVNICA RIJEKA

Rijeka,  Janeza Trdine 6

Tel.  051 / 332 – 603  Fax.  051 / 213 - 106

Mail:  krediti-rijeka@ikb.hr