Posebne kreditne linije

PROGRAM KREDITIRANJA ZA POTICANJE RAZVOJA TURIZMA U SURADNJI S GRADOM NOVIGRADOM

Krediti građanima koji imaju prebivalište na području Grada Novigrada za nabavu osnovnih sredstava i sitnog inventara u svrhu razvoja turizma

Kamatna stopa:

3-mjesečni EURIBOR (min 3%) + 4,50 p.p. umanjeno za 2 p.p. subvencije Grada (EKS na upit), valutna klauzula u EUR

Rok vraćanja kredita:

do 10 godina uključujući poček od 1 godine

Naknada:

1,50% jednokratno

Informacije: 
Poslovnica Novigrad 
Murvi 15

Tel.: 757 414, 726 667 Fax: 757 145