Politehnika

Iznos kredita:

Od EUR 500,00 do EUR 4.500,00

Namjena kredita:

Plaćanje školarine u korist Politehnike Pula Visoke tehničko-poslovne škole s pravom javnosti

Valuta kredita:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule, što znači da se krediti koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Banke važećem na dan zaključenja ugovora o kreditu, a obveze plaćaju po prodajnom tečaju Banke važećem na dan njihova dospijeća, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Rok otplate:

12, 24, 36, 48 ili 60 mjeseci

Nominalna kamatna stopa:

6,00% godišnje, fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 6,69%

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade

Visina depozita:

bez depozita

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu valutne klauzule

Način korištenja kredita:

isplata na poslovni račun Politehnike Pula temeljem ugovora kojeg zaključuju Politehnika Pula i polaznik programa

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Ugovor s Politehnikom Pula
  • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.