PODUZETNIK GRAD UMAG-UMAGO 2020.

Program kreditiranja u kojem Grad Umag subvencionira kamate na kredite i to sa 1,25 postotna poena za investicije u Poduzetničko-industrijskoj zoni Ungarija te sa 1 postotnim poenom za investicije na ostalom području Grada Umaga:

Mjera 1:

Korisnici kredita mogu biti poduzetnici u većinskom privatnom vlasništvu registrirani u Republici Hrvatskoj, bez obzira na njihovo sjedište, koji ulažu na području Grada Umaga i to:

 • aktivni obrti
 • mala i srednja trgovačka društva
 • zadruge
 • profitne ustanove

Namjena kredita:

 • uređenje infrastrukture u svrhu proširenja djelatnosti ili izgradnje objekata za obavljanje djelatosti,
 • kupnja i/ili izgradnja poslovnog i/ili skladišnog prostora,
 • financiranje ulaganja u modernizaciju i/ili proširenje poslovanja,
 • financiranje diverzifikacije proizvodnih postrojenja,
 • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme (uključujući transportnu, teretnu opremu, rashladna vozila, strojeva),  
 • kupnja ostalih osnovnih sredstava za obavljanje djelatnosti

Kamatna stopa:

 • krediti s valutnom klauzulom u EUR: 3 mjesečni EURIBOR uvećan za 2,40 p.p, godišnja, promjenjiva
 • krediti bez valutne klauzule: 2,80% godišnje, fiksna

Rok otplate: do 7 godina uključujući i poček od 1 godine

Iznos kredita: od Kn 100.000,00 do Kn 1.500.000,00 ili protuvrijednost u EUR prema srednjem tečaju HNB-a

Naknada za obradu kreditnih zahtjeva: 0,30% iznosa kredita

 

Mjera 2:

Program kreditiranja u suradnji s HBOR-om po programu Poduzetništvo mladih žena i početnika

https://www.hbor.hr/kreditni_program/poduzetnistvo-mladih-zena-i-pocetnika/