Obavijest o zakonskim promjenama u oporezivanju štednje fizičkih osoba

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak objavljenom u Narodnim novinama broj 143/14 od 03.12.2014. godine Banka je obvezna obračunavati i obustavljati porez i prirez na isplaćenu kamatu od 01.01.2015. godine.

Za obračunati porez i eventualni prirez, Banka će umanjiti iznos kamate koji se isplaćuje klijentu prijenosom na račun odnosno koji se pripisuje glavnici u slučaju automatske obnove oročenja.

Osnovicu za obračun poreza i prireza čini kamata koja je obračunata za razdoblje od 01.01.2015. godine do datuma isplate ili pripisa kamate.

Kamata obračunata do 31.12.2014. godine, neovisno o datumu isplate, nije podložna oporezivanju.

Iz obveze plaćanja poreza i prireza na kamatu izuzeti su svi tekući, žiro i ostali transakcijski računi te štedne knjižice i štedni depoziti po viđenju.

Rezidenti Republike Hrvatske obveznici su poreza na obračunatu kamatu na štednju u visini od 12% iznosa kamate podložne oporezivanju, uvećanog za eventualni prirez ovisno o mjestu prebivališta ili boravišta.

Nerezidenti su obveznici isključivo poreza na obračunatu kamatu na štednju u visini od 12% iznosa kamate koja podliježe oporezivanju, odnosno, u slučaju dostave dodatne dokumentacije propisane od strane Porezne uprave, u visini porezne stope definirane Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i zemlje prebivališta ili uobičajenog boravišta klijenta nerezidenta.

Prilikom prijevremenog raskida Ugovora o oročenom novčanom pologu Banka će izvršiti ponovni obračun kamate po stopi ugovorenoj za prijevremeni raskid te će za eventualno preplaćenu kamatu umanjiti iznos isplaćene glavnice.

Detaljnije informacije potražite na internetskim stranicama Porezne uprave.