Obavijest o promjenama uvjeta poslovanja po transakcijskim računima od 01. veljače 2022. godine

Umag, 30. studeni 2021.

Obavijest o promjenama uvjeta poslovanja po transakcijskim računima od 01. veljače 2022. godine

Poštovani klijenti, 

Obavještavamo Vas o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača, Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun (novi naziv: Opći uvjeti za izdavanje i korištenje platne kartice vezane uz transakcijski račun potrošača) te Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga, sve s primjenom od 01. veljače 2022. godine.

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača

 • glava II. Određenje pojmova - članak 3.
 • glava IX. Obavljanje platnih transakcija - članak 26.
 • glava XIII. Opoziv izvršenog SEPA naloga za plaćanje - članak 33.
 • glava XIV. Izvršenje i odbijanje naloga za plaćanje - članak 35.

-          uvedeni su pojmovi i pojašnjena su osnovna obilježja nove usluge Instant plaćanja i HRK SCTInst sheme, te način i uvjeti zadavanja, izvršenja, odbijanja i opoziva Instant naloga za plaćanje.

 • glava VI. Platni instrumenti raspolaganja sredstvima na transakcijskom računu - članak 14.

-          pojam MB card Cirrus Maestro platna kartica zamijenjen je pojmom platna kartica,
-          za raspolaganje sredstvima na računu potreban je potpis korisnika koji mora biti istovjetan kao na identifikacijskom dokumentu.

 • glava XXII. Odgovornost korisnika i Banke za platne transakcije - članak 61.

-          izmijenjen je broj telefona za prijavu krađe ili gubitka platne kartice ili PIN-a iz 072 /600 699 u 01/3078 – 699.

 • glava XXV. Pravna zaštita korisnika - članak 72.

-          izmijenjeni su podaci centra za mirenje u Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, www.hgk.hr

Izmjene i dopune Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun

 • mijenja se naslov dokumenta i sada glasi: Opći uvjeti za izdavanje i korištenje platne kartice vezane uz transakcijski račun potrošača
 • u cijelom tekstu Općih uvjeta izmijenjena je terminologija Maestro kartica u platna kartica ili kartica, Mastercard u kartična kuća i Maestro/Cirrus u kartična kuća, 
 • glava II. ZNAČENJE POJMOVA - članak 2. i cijeli tekst Općih uvjeta

-           izmijenjeni su pojmovi tekući račun u transakcijski račun ili račun, na način da se Opći uvjeti odnose na sve transakcijske račune građana (tekući račun, žiroračun ili račun za posebne namjene), a ne samo na tekući račun,
-          u članku 2. radi boljeg razumijevanja teksta Općih uvjeta dodani su i pojašnjeni pojmovi:

dnevni limiti, prodajno mjesto/isplatno mjesto, internetsko prodajno mjesto, potpisna kartica, bankomat i EFTPOS uređaj

 • glava IV. IZDAVANJE KARTICE - članak 4.

-          dopunjen je tekst koji se odnosi na izdavanje platne kartice po računu za posebne namjene isključivo na zahtjev vlasnika
-          u stavku 2. izmijenjen je način dostave i aktivacije kartice. Banka će obnovljenu karticu dostaviti na ugovoreni način, a korisnik kartice može obnovljenom karticom raspolagati nakon aktivacije kartice u poslovnici Banke.
-          u stavku 3. izmjena se odnosi na izdavanje osobnog identifikacijskog broja (PIN) koji se izdaje uz prvu platnu karticu, a ne više uz svaku obnovljenu karticu
-          u stavku 4. pojašnjeno je da će Banka dostaviti karticu putem pošte na adresu iz korespondencije koju je klijent ugovorio u poslovnici Banke
-          brisan je stavak 5. te korisnik kartice nema obvezu potpisati se na platnoj kartici 

 • glava V. KORIŠTENJE KARTICE - članak 7.

-          u stavku 5. mijenja se terminologija u dijelu utvrđivanja limita te se dnevni limiti za platnu karticu mogu ugovoriti do najviše sljedećih iznosa:

-                     za isplatu gotovog novca do 10.000,00 HRK u 5 transakcija
-                     za transakcije kupovine do 20.000,00 HRK u 15 transakcija                      

 • glava V. KORIŠTENJE KARTICE - članak 8.

-          u stavku 5. pojašnjeno je da će vlasnik računa platiti Banci naknadu utvrđenu Tarifom naknada za svaku transakciju isplate gotovog novca kod koje je korisnik kartice odredio plaćanje odnosno povrat s odgodom ili na rate. 

 • Glava IX. IZVJEŠĆIVANJE - članak 12.

-          mijenja se način izvještavanja vlasnika tekućeg računa o izvršenim platnim transakcijama koji je utvrđen Općim uvjetima poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača.

Izmjene i dopune Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga: 

Banka mijenja visinu sljedećih mjesečnih naknada:

-          Vođenje tekućeg računa - devizni promet
-          Vođenje žiroračuna - devizni promet
-          Vođenje računa za posebne namjene (osim za račune izuzete od ovrhe)  - devizni promet

Od 1. veljače 2022.godine uvode se nove naknade za:

-          Vođenje tekućeg računa umirovljenika koji prima mirovinu od HZMO-a - devizni promet
-          Mogućnost korištenja tekućeg računa od strane opunomoćenika
-          Mogućnost korištenja žiroračuna od strane opunomoćenika

VRSTA USLUGE

Važeća naknada

Nova naknada

Vođenje tekućeg računa - devizni promet

5,00 kn mjesečno

7,00 kn mjesečno

Vođenje tekućeg računa umirovljenika koji prima mirovinu od HZMO-a - devizni promet

bez naknade

4,00 kn mjesečno

Mogućnost korištenja tekućeg računa od strane opunomoćenika

---

3,00 kn mjesečno po opunomoćeniku

Vođenje žiroračuna - devizni promet

5,00 kn mjesečno

7,00 kn mjesečno

Mogućnost korištenja žiroračuna od strane opunomoćenika

---

3,00 kn mjesečno po opunomoćeniku

Vođenje računa za posebne namjene ostalih - devizni promet

5,00 kn mjesečno

7,00 kn mjesečno

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba-potrošača i Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun (novi naziv: Opći uvjeti za izdavanje i korištenje platne kartice vezane uz transakcijski račun potrošača) objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti, a Izvod iz tarife – stanovništvo dostupan je u rubrici Građani/Opći uvjeti/Naknade. Svi navedeni akti dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U slučaju da niste suglasni s predloženim izmjenama, imate pravo odbiti predložene izmjene prije datuma njihova stupanja na snagu i besplatno ukinuti proizvode odnosno usluge na koje se izmjene odnose.

Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji i stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije.

S poštovanjem,

Vaša Istarska kreditna banka Umag d.d.