Obavijest o promjenama u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima

Poštovani,

U želji da Vam uvijek pružimo vrhunsku uslugu i na najbolji način odgovorimo na Vaše potrebe u uslugama internetskog i mobilnog bankarstva uskoro uvodimo nove funkcionalnosti:

-          Zadavanje nacionalnih naloga za plaćanje u stranim valutama,
-          Zadavanje prekograničnih naloga za plaćanje u domaćoj valuti, koje obuhvaća plaćanja u eurima prema zemljama SEPA područja (sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Monako, San Marino, Andora i Vatikan),
-          Zadavanje prekograničnih platnih naloga u stranim valutama i međunarodnih platnih naloga u domaćoj i stranim valutama, koje obuhvaća plaćanja prema svim državama izvan Hrvatske.

Putem internetskog bankarstva iKBnet Active i mobilnog bankarstva mIKB Active obavijestit ćemo Vas o točnom datumu kada će svaka od navedenih funkcionalnosti biti dostupna.

U nastavku Vas obavještavamo o promjenama uvjeta poslovanja s fizičkim osobama – potrošačima koje se primjenjuju od 1. studenog 2023. godine, a odnose se na sljedeće uvjete poslovanja:

-    Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača
-    Opći uvjeti poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba - potrošača
-    Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba – potrošača
-    Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga

Uz prilagodbu na već navedene nove funkcionalnosti, u navedenim dokumentima bolje se pojašnjavaju određeni pojmovi, jasnije definiraju pojedine usluge (primjerice uplate na štednju), te se pojedine odredbe prilagođavaju izmjenama propisa (npr. izmjena Zakona o deviznom poslovanju).

1.      Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača

 • U glavi IV Otvaranje transakcijskog računa Banka ukida obvezu potpisivanja Izjave kojom klijent daje suglasnost Banci da njegove osobne podatke sakuplja, obrađuje i čuva kao bankovnu tajnu.
 • U glavi IX Davanje suglasnosti za izvršenje naloga za plaćanje navodi se da je korisnik dao suglasnost za iniciranje naloga za uplatu ako je zadan usmeni ili pismeni nalog te je predan gotov novac djelatniku Banke.
 • U glavi XIII Opoziv izvršenog SEPA naloga za plaćanje navodi se da korisnik može zatražiti od Banke pisanim putem opoziv izvršenog SEPA kreditnog transfera. Stoga se opoziv može zatražiti bez obzira na razlog opoziva, a ne isključivo u slučaju dvostrukog plaćanja.
 • U glavi XVII SEPA izravna terećenja i trajni nalozi navodi se kako Banka može jednostrano raskinuti ugovor o trajnom nalogu bez otkaznog roka ukoliko se trajni nalog nije izvršio tri puta za redom, odnosno kada postoji razlog za odbijanje naloga sukladno Općim uvjetima.
 • U glavi XX. Naknade, kamatne stope i valutni tečajevi navodi se kako su naknade i troškovi iz Tarife naknada, koji za korisnika mogu proizaći iz ugovornog odnosa s Bankom, dostupni u dokumentu Izvod iz Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga za građane na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr i u svim poslovnicama Banke.
 • U glavi XXI. OBAVIJESTI navodi se kako će Banka, u slučaju zaprimanja obavijesti o smrti korisnika razmjenom podataka putem Jedinstvenog registra računa ili na drugi način, od trenutka zaprimanja takve informacije prestati dostavljati obavijesti.
 • U glavi XXII. NEAKTIVNOST RAČUNA navodi se kako će Banka smatrati neaktivnima transakcijske račune kod kojih u razdoblju od 12 mjeseci nije bilo niti jedne platne transakcije (osim pripisa kamate i naplate naknade). Po takvim računima Banka može obustaviti obračun i pripis kamate, ukinuti dodatne usluge vezane za taj račun, blokirati platne instrumente te obustaviti slanje obavijesti u smislu ovih Općih uvjeta. Neaktivan transakcijski račun Banka može aktivirati na zahtjev korisnika. Transakcijske račune, koji su neaktivni, Banka može zatvoriti na način da će otkazati ugovor.

2.      Opći uvjeti poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba- potrošača

 • U glavama V. NOVČANI POLOZI NA ŠTEDNJI PO VIĐENJU i VI. OROČENI NOVČANI POLOG navodi se kako uplate na štednju po viđenju, otvorenu štednju i otvorenu dječju štednju mogu obavljati Vlasnik i druge osobe s transakcijskog računa ili uplatom gotovine uz obaveznu identifikaciju platitelja.
 • U glavi XIII. OBAVIJESTI navodi se kako će Banka, u slučaju zaprimanja obavijesti o smrti Vlasnika računa razmjenom podataka putem Jedinstvenog registra računa ili na drugi način, od trenutka zaprimanja takve informacije prestati dostavljati obavijesti na ugovoreni način.
 • U glavi XIV. NEAKTIVNOST RAČUNA navodi se kako će Banka smatrati neaktivnom štednju po viđenju kod koje u razdoblju od 12 mjeseci nije bilo niti jedne transakcije (osim pripisa kamate), a ukupno stanje novčanih pologa na računu za štednju po viđenju iznosi manje od 40,00 eura (ili protuvrijednost tog iznosa) te za takvu neaktivnu štednju po viđenju Banka može obustaviti obračun i pripis kamata i slanje obavijesti u smislu ovih Općih uvjeta. Neaktivnu štednju po viđenju Banka može aktivirati na zahtjev Vlasnika. Štednju po viđenju, koja je u skladu s prethodnim stavkom neaktivna 3 godine, Banka može zatvoriti na način da će otkazati ugovor.

3.      Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba-potrošača

 • KREDITNI TRANSFER – NACIONALNI U DOMAĆOJ VALUTI:
  1.       U korist računa u Banci
  - nalozi u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u banci zadani on-line bankarstvom (iKBnet Active, mIKB Active) izvršavaju se svaki dan od 0:00 do 24:00 h, isti dan tj. jednako kao i nalozi u korist računa fizičkih osoba u Banci.
 • KREDITNI TRANSFER - NACIONALNI U STRANOJ VALUTI:
  1.       U korist računa fizičkih osoba u Banci 
  - dodaje se način zaprimanja naloga on-line bankarstvom (iKBnet Active, mIKB Active), a nalozi se zaprimaju svaki dan od 0:00 do 24:00 h, te izvršavaju isti dan
  2.       U korist računa poslovnih subjekata u Banci i račune izvan Banke
  - dodaje se način zaprimanja on-line bankarstvom (iKBnet Active, mIKB Active), a nalozi se zaprimaju radni danom do 13:00 h, te izvršavaju sljedeći radni dan
 • KREDITNI TRANSFER U INOZEMSTVO:
  1. Prekogranični SEPA u domaćoj valuti
  -  dodaje se način zaprimanja on-line bankarstvom (iKBnet Active, mIKB Active), a nalozi se zaprimaju radnim danom do 13:00 h, te izvršavaju isti radni dan i 
  -  dodaje se način zaprimanja mIKB Active – Instant nalog, a nalozi se zaprimaju svaki dan od 0:00 do 24:00 h, te izvršavaju u roku od 10 sekundi
  2. Prekogranični ostali i međunarodni
  -  dodaje se način zaprimanja on-line bankarstvom (iKBnet Active, mIKB Active), a nalozi se zaprimajuradnim danom do 13:00 h, te izvršavaju sljedeći radni dan

       •     GOTOVINSKE UPLATE I GOTOVINSKA PLAĆANJA U POSLOVNICI BANKE:
           -  izmjena se odnosi na naloge u korist računa u Banci koji se mogu zadati u domaćoj i stranim valutama

 4.      Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga

 • Od 1. studenog 2023. godine naknada za vođenje transakcijskih računa (tekućeg računa, tekućeg računa umirovljenika koji prima mirovinu od HZMO-a, žiroračuna i računa za posebne namjene koji nisu izuzeti od ovrhe) naplaćuje se bez obzira je li na računu bilo prometa.
 • Mijenjaju se sljedeće tarifne stavke:

-          naziv tarifne stavke Gotovinske uplate u korist transakcijskih računa fizičkih osoba u Banci sada glasi Gotovinska plaćanja u korist transakcijskih računa fizičkih osoba u Banci 
-          dodaje se tarifna stavka Gotovinske uplate u korist transakcijskih, štednih i kreditnih računa fizičkih osoba u Banci,bez naknade 
-          visina naknade za pojedina plaćanja mijenja se kako slijedi:

Naziv tarifne stavke

Iznos naknade

Novi iznos naknade

Kreditni transfer - nacionalni u domaćoj valuti

 

 

Kreditni transfer - nacionalni u domaćoj valuti u korist računa izvan Banke - internet bankarstvom iKBnet Active

0,29 EUR po nalogu

0,36 EUR po nalogu

Kreditni transfer - nacionalni u domaćoj valuti u korist računa izvan Banke - mobilnim bankarstvom mIKB Active

0,29 EUR po nalogu

0,36 EUR po nalogu

Kreditni transfer - nacionalni u domaćoj valuti u korist računa izvan Banke preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

0,29 EUR po nalogu

0,36 EUR po nalogu

Kreditni transfer - u inozemstvo u domaćoj valuti

 

 

Kreditni transfer - u inozemstvo u domaćoj valuti - međunarodni opcija OUR - u poslovnici Banke

0,75% min. 11,28 EUR

max. 92,91 EUR + stvarni trošak druge banke

0,75% min. 11,28 EUR

max. 92,91 EUR

 + 30,00 EUR

Kreditni transfer - u inozemstvo u stranoj valuti

 

 

Kreditni transfer – u inozemstvo u stranoj valuti - međunarodni opcija OUR  – u poslovnici Banke

0,75% min. 11,28 EUR

max. 92,91 EUR + stvarni trošak druge banke

0,75% min. 11,28 EUR

 max. 92,91 EUR

 + 30,00 EUR

 

 • Uvode se nove tarifne stavke uslijed uvođenja novih funkcionalnosti u internetskom i mobilnom bankarstvu kako slijedi:

Naziv tarifne stavke

Iznos naknade

Kreditni transfer – nacionalni u stranoj valuti – internet bankarstvom iKBnet Active

0,40% min. 7,98 EUR max. 55,00 EUR

Kreditni transfer – nacionalni u stranoj valuti – mobilnim bankarstvom mIKB Active

0,40% min. 7,98 EUR max. 55,00 EUR

Kreditni transfer - nacionalni u stranoj valuti - preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

0,40% min. 7,98 EUR max. 55,00 EUR

Kreditni transfer –u inozemstvo u domaćoj valuti – prekogranični  SEPA – internet bankarstvom iKBnet Active

0,36 EUR po nalogu

Kreditni transfer –u inozemstvo u domaćoj valuti – prekogranični  SEPA – mobilnim bankarstvom mIKB Active

0,36 EUR po nalogu

Kreditni transfer –u inozemstvo u domaćoj valuti – prekogranični  SEPA – preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

0,36 EUR po nalogu

Kreditni transfer –u inozemstvo u domaćoj valuti – prekogranični instant – mobilnim bankarstvom mIKB Active

0,36 EUR po nalogu

Kreditni transfer – u inozemstvo u domaćoj valuti – prekogranični instant – preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

0,36 EUR po nalogu

Kreditni transfer- u inozemstvo u domaćoj valuti - ostali prekogranični i međunarodni - opcija SHA - internet bankarstvom iKBnet Active

0,40% min.7,98 EUR max. 55,00 EUR

Kreditni transfer – u inozemstvo u domaćoj valuti - ostali prekogranični i međunarodni – opcija SHA – mobilnim bankarstvom mIKB Active

0,40% min. 7,98 EUR max. 55,00 EUR

Kreditni transfer – u inozemstvo u domaćoj valuti - ostali prekogranični i međunarodni – opcija SHA – preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

0,40% min. 7,98 EUR max. 55,00 EUR

Kreditni transfer – u inozemstvo u stranoj valuti – opcija SHA – internet bankarstvom iKBnet Active

0,40% min. 7,98  EUR max. 55,00 EUR

Kreditni transfer – u inozemstvo u stranoj valuti – opcija SHA – mobilnim bankarstvom mIKB Active

0,40% min. 7,98 EUR max. 55,00 EUR

Kreditni transfer – u inozemstvo u stranoj valuti – opcija SHA – preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

0,40% min. 7,98 EUR max. 55,00 EUR

Izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača, Opći uvjeti poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba – potrošača, Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba – potrošača te Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga za građane objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

Ukoliko niste suglasni s predloženim promjenama u poslovanju možete u pisanoj formi otkazati ugovor najkasnije jedan dan prije stupanja izmjena na snagu.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, molimo obratite se djelatnicima naših poslovnica ili Pozivnog centra Banke (mail: callcentar@ikb.hr, tel. 052 702 400).

S poštovanjem,

Istarska kreditna banka Umag d.d.