Obavijest o promjenama po prekoračenjima po tekućim računima i izmjenama po transakcijskim računima fizičkih osoba - potrošača

Poštovani, sukladno Memorandumu o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu zaključenom dana 22. srpnja 2022. godine između Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske narodne banke i većine poslovnih banaka, uključujući i našu Banku, ovime Vas želimo upoznati da smo donijeli odluku o uvođenju dopuštenog prekoračenja po tekućem računu, kao zamjenu za prešutno prekoračenje po tekućem računu. Slijedom navedenog, Banka svim svojim klijentima koji na dan 31. svibnja 2023. godine imaju odobreno PREŠUTNO PREKORAČENJE po tekućem računu nudi prelazak na DOPUŠTENO PREKORAČENJE po tekućem računu, slijedom čega sve korisnike prešutnog prekoračenja pozivamo da u razdoblju od 30. lipnja 2023. godine pa najkasnije do 30. lipnja 2024. godine dođu u najbližu poslovnicu Banke kako bi zaključili Ugovor o dopuštenom prekoračenju po tekućem računu. 

Napominjemo da se proizvodi prešutno prekoračenje i dopušteno prekoračenje po tekućem računu razlikuju isključivo prema načinu odobravanja. Iznos, kamatna stopa, rokovi korištenja i povrata se ne mijenjaju.

Ukoliko do 30. lipnja 2024. godine ne bude zaključen Ugovor o dopuštenom prekoračenju, prešutno prekoračenje po tekućem računu bit će ukinuto i istog se neće moći dalje koristiti, a zatečeni iznos prešutnog prekoračenja na dan 30. lipnja 2024. godine bit će pretvoren u kredit s otplatom u 12 jednakih rata od kojih će prva dospijevati na plaćanje 31. srpnja 2024. godine, a posljednja 30. lipnja 2025. godine. 

Slijedom navedenog, molimo sve korisnike prešutnog prekoračenja da čim prije, a najkasnije do 30. lipnja 2024. godine, dođu u poslovnicu Banke kako bi na vrijeme zaključili Ugovor o dopuštenom prekoračenju po tekućem računu te na taj način osigurali nastavak korištenja proizvoda koji u slučaju potrebe omogućuje korištenje sredstava u iznosu većem od stanja na tekućem računu. 

Također, obavještavamo Vas da će od 01. kolovoza 2023. godine biti izmijenjeni sljedeći akti Banke

 1. Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača mijenjaju se kako slijedi:
 • U glavi II. Određenje pojmova u članku 3. dodaje se pojam dopušteno prekoračenje i mijenja pojam raspoloživo stanje i instant plaćanje:

-   dopušteno prekoračenje – kredit kojeg Banka odobrava i stavlja na raspolaganje korisniku na njegov zahtjev i na temelju ugovora zaključenog u pisanom obliku, a na koji se primjenjuju Opći uvjeti za kredite u obliku dopuštenog prekoračenja po tekućem računu;

-   raspoloživo stanje – trenutačno stanje novčanih sredstava na računu uvećano za iznos prešutnog/dopuštenog prekoračenja;

-   Instant plaćanje –– kreditni transfer u eurima u korist računa izvan Banke zadan mobilnim bankarstvom mIKB Active koji se izvršava u roku od 10 sekundi u skladu s pravilima SCTInst sheme i Terminskim planom i ima sljedeća obilježja:

   • banka platitelja i banka primatelja sudionice su SCTInst sheme,
   • maksimalni iznos platne transakcije je 100.000,00 (sto tisuća) eura,
 • U glavi VII. Vođenje transakcijskog računa u članku 16. briše se tekst:

„Pod raspoloživim stanjem računa u domaćoj valuti smatra se stanje na računu uvećano za iznos neiskorištenog prešutnog prekoračenja.“, s obzirom da je pojam “raspoloživo stanje” već definiran u članku 3.

 • U glavi VIII. Prešutno prekoračenje po tekućem računu tekst u članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:

 „Ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni internim aktima Banke, rok korištenja odobrenog prešutnog prekoračenja automatski će se produžiti od 30.11.2023. do 30.06.2024.“

Banka nakon 31.05.2023. neće odobravati prešutna prekoračenja, a postojeća prešutna prekoračenja će se produljiti do 30.06.2024., kako bi se klijentima omogućio period prilagodbe.

 • U glavi XXVII. Prijelazne i završne odredbe u članku 76. u popisu akata koji se mogu primjenjivati zajedno s Općim uvjetima, dodaju se Opći uvjeti za kredite u obliku dopuštenog prekoračenja po tekućem računu.

 2. Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga mijenja se kako slijedi:

 • Uvode se sljedeće naknade:

-   Za uslugu SMS poruke po priljevima na račun uz naknadu SMS poruke po priljevima na račun po poruci (0,07 EUR) uvodi se nova naknada SMS poruke po priljevima na račun – mjesečna naknada i iznosi 0,50 EUR.-   Isplata efektive stranog novca u valuti različitoj od USD ili CHF s transakcijskih računa – 2,5 % od iznosa min. 5,00 EUR

-   Naknada za neizvršenje platnog naloga zbog nedostatnog pokrića na računu – 1,50 EUR

-   Provjera ispravnosti valjanosti novčanica – 0,15 EUR po novčanici

-   Gotovinske uplate u korist transakcijskih računa fizičkih osoba u Banci – 0,15 EUR po nalogu

 • Mijenjaju se sljedeće naknade:

-   Otkup i prodaja efektivnog stranog novca po transakciji će iznositi 4,00 EUR

-   Vođenje transakcijskih računa Banka je naplaćivala odvojeno za promet u domaćoj valuti i promet u stranim valutama, a sukladno promjenama tarife naknada naplaćivat će se jedinstvena naknada za promet po multivalutnom računu. U nastavku donosimo usporedbu dosadašnje i nove naknade:

Naziv tarifne stavke

Iznos

Novi iznos

Vođenje tekućeg računa - promet u domaćoj valuti

1,46 EUR

1,60 EUR

Vođenje tekućeg računa – devizni promet

0,93 EUR

Vođenje tekućeg računa umirovljenika koji prima mirovinu od HZMO-a

- promet u domaćoj valuti

0,53 EUR

0,70 EUR

Vođenje tekućeg računa umirovljenika koji prima mirovinu od HZMO-a

- devizni promet

0,53 EUR

Vođenje žiroračuna – promet u domaćoj valuti

1,46 EUR

1,60 EUR

Vođenje žiroračuna - devizni promet

0,93 EUR

Vođenje računa za posebne namjene ostalih - promet u domaćoj valuti

1,46 EUR

1,60 EUR

Vođenje računa za posebne namjene ostalih - devizni promet

0,93 EUR

 -   Naknada za korištenje mobilnog i Internet bankarstva mijenja se za korisnike koji koriste obje usluge uz ugovoreno primanje obavijesti Banke na iKBnet ili mailom, jer se usluga Internet bankarstva (iKBnet Active) uz korištenje mobilnog bankarstva (mIKB Active) neće naplaćivati. U nastavku donosimo primjer:

Naziv tarifne stavke

Iznos

Novi iznos

Korištenje mobilnog bankarstva mIKB Active

1,99 EUR

1,06 EUR

Korištenje internet bankarstva iKBnet Active uz korištenje mobilnog bankarstva mIKB Active uz ugovoreno primanje obavijesti Banke putem iKBnet Active ili elektroničkom poštom na e-mail adresu

 

 

 

 

Izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba–potrošača, Izvod iz Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga-potrošači i novi Opći uvjeti za kredite u obliku dopuštenog prekoračenja po tekućem računu objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

Ukoliko niste suglasni s predloženim izmjenama Općih uvjeta poslovanja možete u pisanoj formi otkazati Okvirni ugovor najkasnije jedan dan prije stupanja na snagu istih.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama, molimo obratite se djelatnicima naših poslovnica.

S poštovanjem, 

Istarska kreditna banka Umag d.d.