Obavijest o izmjeni naknade za usluge u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima od 01. lipnja 2021. godine

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo o izmjenama i dopunama Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga koje stupaju na snagu 01.06.2021.

1. Uvode se nove tarifne stavke :

  Informacija o solventnosti (SOL2) za transakcijske račune građana   - 100,00 kn

  Naknada za neizvršenje SEPA izravnog terećenja  6,00 kn  po nalogu

Naknada se odnosi na neizvršenje SEPA izravnog terećenja zbog nedostatka pokrića na računu.

2. Tarifni stavak  Pružanje usluga izvan banke na zahtjev štediše -   ukida se  

3. Mijenjaju se nazivi i visine  naknada  :

Stara naknada

 

Nova naknada

 

Naziv naknade

Visina naknade

Naziv naknade

Visina naknade

Zatvaranje tekućeg računa

bez naknade

Zatvaranje tekućeg računa (do 6 mjeseci od otvaranja)

50,00 kn

Zatvaranje žiroračuna

bez naknade

Zatvaranje žiroračuna  (do 6 mjeseci od otvaranja)

50,00 kn

Zatvaranje računa za posebne namjene

bez naknade

Zatvaranje računa za posebne namjene osim računa za izuzete priljeve (do 6 mjeseci od otvaranja)

50,00 kn

4. Mijenja se visina naknade za korištenje fizičkog tokena :

Naziv naknade

Stara naknada

Nova naknada

Naknada za korištenje fizičkog tokena

5,00 kn mjesečno

 

6,00 kn mjesečno

 

Izmijenjene naknade koje će biti u primjeni od 01. lipnja 2021. godine objavljene su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Obavijesti i najave te su dostupne u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, ožujak  2021.godine