Obavijest o izmjenama visine naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima od 15. prosinca 2019. godine

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo o izmjenama i dopunama Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga.

Od 15. prosinca 2019. godine mijenjaju se nazivi i visine naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima kako slijedi:

  1. „Gotovinska plaćanja fizičkih osoba u korist računa izvan Banke“ mijenja se visina naknade u 1,9%, min.9,50 kn, max. 100,00 kn;
  2. „Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci - u poslovnici Banke“ mijenja se visina naknade u 1,5%, min. 8,00 kn max. 100,00 kn;
  3. „Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist računa izvan Banke - u poslovnici Banke“ mijenja se visina naknade u 1,5%, min. 8,00 kn, max. 100,00 kn;
  4. „Kreditni transfer – nacionalni u eurima – SEPA“ mijenja se visina naknade u 1,5%, min. 8,00 kn, max. 100,00 kn ;
  5. „Kreditni transfer – nacionalni u eurima – ostali“ mijenja se visina naknade u 1,5%, min. 8,00 kn, max. 100,00 kn;
  6. „Kreditni transfer - u inozemstvo u eurima - prekogranični SEPA“ mijenja se visina naknade u 1,5%, min.8,00 kn, max. 100,00 kn;
  7. „Kreditni transfer - u inozemstvo u eurima - prekogranični ostali“ mijenja se visina naknade u 1,5%, min.8,00 kn, max. 100,00 kn;
  8. Mijenja se naziv tarifnog stavka „Priljev iz inozemstva i nacionalni priljev u eurima u korist računa fizičkih osoba potrošača – SEPA“ u „Priljev - nacionalni i prekogranični u valuti EUR“, te se mijenja visina naknade iz 9,00 kn u 0,00 kn.
  9. Mijenja se naziv tarifnog stavka „Priljev iz inozemstva i nacionalni priljev u stranoj valuti u korist računa fizičkih osoba potrošača – ostali“ u „Priljev - nacionalni u stranoj valuti različitoj od EUR, prekogranični u valuti različitoj od EUR i međunarodni“.

U Umagu, listopad 2019