Obavijest o izmjenama Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun i Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice s primjenom od 01.travnja 2019.godine

Poštovani klijenti

Obavještavamo Vas da će Istarska kreditna banka Umag d.d. započeti s izdavanjem beskontaktnih Maestro i Mastercard kartica za građane i da će se u skladu s navedenim od 01. travnja 2019. godine primjenjivati izmijenjeni Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun i Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice.

  • U članku 7. Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun i članku 10. Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice dodan je sljedeći tekst kojim se regulira izdavanje i korištenje kartica s beskontaktnom funkcionalnošću:

„Banka izdaje kartice s beskontaktnom funkcionalnošću te sve takve kartice imaju otisnutu pripadajuću oznaku beskontaktnog plaćanja. Na prodajnom mjestu korisnik odabire želi li ostvariti plaćanje karticom kontaktno (umetanjem ili provlačenjem kartice na EFT-POS uređaju) ili beskontaktno (prislanjanjem kartice na EFT-POS uređaj).

Maksimalan iznos transakcije koja nastane beskontaktnim plaćanjem karticom Banke, a za koju nije potrebna potvrda PIN-om i/ili potpisom, ovisi o zemlji uređaja prodajnog mjesta prema okvirima definiranim od strane Mastercard-a. Na uređajima u Republici Hrvatskoj maksimalni iznos beskontaktnog plaćanja iznosi 100 kn te suglasnost za izvršenje platne transakcije korisnik daje samim prislanjanjem kartice na uređaju prodajnog mjesta koji podržava beskontaktno plaćanje bez potvrde PIN-a i/ili potpisa.

Za transakcije karticom Banke iznad 100 kn na uređajima u Republici Hrvatskoj odnosno iznad maksimalno definiranog iznosa beskontaktne transakcije, ovisno o zemlji uređaja prodajnog mjesta prema okvirima definiranim od strane Mastercard-a, suglasnost za izvršenje takve beskontaktne platne transakcije korisnik daje unosom i potvrdom PIN-a i/ili potpisa. Banka zadržava pravo, u svrhu kontrole rizika, kao i u drugim slučajevima kada smatra da je to potrebno, od korisnika kartice, a prije izvršenja određenih beskontaktnih platnih transakcija, zatražiti autorizaciju određene beskontaktne platne transakcije i pripadajućim PIN-om i/ili potpisom.

Nakon realizacije beskontaktnih platnih transakcija, autoriziranih na uređajima prodajnih mjesta, a zbog brzine provedbe platnih transakcija ili tehnoloških preduvjeta, prodajno mjesto nije dužno korisniku izdati i uručiti potvrdu (slip) o realiziranoj beskontaktnoj platnoj transakciji, ali će to učiniti ako korisnik izričito zatraži takvu potvrdu.

Korisnik kartice s beskontaktnom funkcionalnošću dužan je postupati s tom karticom s pažnjom dobrog gospodara, onemogućiti ustupanje iste trećim osobama, brinuti da se svi postupci karticom na prodajnom mjestu provode u njegovoj prisutnosti i pod njegovim nadzorom.

Ako korisnik ne želi koristiti karticu s beskontaktnom funkcionalnošću, može od Banke zatražiti da mu se izda kartica bez beskontaktne funkcionalnosti. Kartica izdana temeljem takvog zahtjeva korisnika neće podržavati beskontaktnu funkcionalnost, iako će oznaka beskontaktnog plaćanja biti prisutna/otisnuta na kartici.“

  • U članku 9. Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun i članku 11. Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice dodan je sljedeći tekst u kojem se detaljnije regulira konverzija transakcija učinjenih u inozemstvu:

„Za sve transakcije učinjene karticom u inozemstvu, a ukoliko nije drugačije definirano propisom koji uređuje kartična plaćanja u Republici Hrvatskoj ili pravilima Mastercarda, Banka će teretiti tekući račun korisnika za kunsku protuvrijednost obračunske valute Mastercarda po prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade pristigle transakcije. Tečaj koji se primjenjuje prilikom preračunavanja iznosa iz izvorne valute u kojoj je transakcija obavljena u inozemstvu u obračunsku valutu, u kojoj Banka primi transakciju, utvrđuje Mastercard .

Ovisno o tome gdje je transakcija izvršena, sukladno poslovnim pravilima  Mastercard-a, iznods transakcije može se preračunati kroz više valuta po više različitih tečajeva koje utvrđuje Mastercard.  Dnevni tečajevi koje primjenjuje Mastercard objavljeni su na službenoj internetskoj stranici www.mastercard.com.“

Izmijenjeni  Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun i Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice, koji će biti u primjeni od 01.travnja 2019.godine dostupni su u poslovnicama Banke i objavljeni na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti.

U Umagu 15. siječnja 2019.godine

Istarska kreditna banka Umag d.d.