Obavijest o izmjenama Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba - potrošača s primjenom od 01. prosinca 2018. godine

Poštovani klijenti,

 Obavještavamo Vas o bitnim izmjenama Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 01. prosinca 2018. godine, kako slijedi:

 • U cjelokupnom tekstu Općih uvjeta izraz vlasnik računa zamijenjen je izrazom korisnik.
 • U glavi II. Određenje pojmova, u članku 3., Banka je uvela i objasnila nove izraze: PIN, prešutno prekoračenje i raspoloživo stanje, izmijenila definiciju izraza okvirni ugovor i radni dan, a izrazi nacionalni plan migracije, obročno plaćanje platnom karticom i suglasnost brisani su. Značenje novouvedenih i izmijenjenih izraza je kako slijedi:

„PIN (Personal Identification Number) – personalizirana sigurnosna vjerodajnica - osobna tajna lozinka koja služi za identifikaciju korisnika kartice i/ili autorizaciju platnih transakcija te ugovaranje proizvoda i usluga. PIN je nedvojben dokaz identiteta korisnika kartice koji je obavio određenu transakciju upotrebom PIN-a čiji uvjeti zahtijevaju takvu verifikaciju;“

„prešutno prekoračenje – iznos novčanih sredstva koji Banka prešutno stavlja na raspolaganje korisniku tekućeg računa, a koji prelazi pozitivno stanje na računu korisnika;“

„raspoloživo stanje – trenutačno stanje novčanih sredstava na računu uvećano za iznos prešutnog prekoračenja;“

„okvirni ugovor – ugovor o platnim uslugama kojim se uređuje buduće izvršenje platnih transakcija, a koji čine: ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa, ovi Opći uvjeti, Terminski plan, Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga, Odluka o kamatnim stopama, Opći uvjeti izvršenja SEPA izravnih terećenja (osnovna HRK SDD shema) i drugi opći uvjeti za usluge koje ugovore Banka i korisnik;“

„radni dan – prema Terminskom planu, dan na koji posluje banka platitelja i banka primatelja plaćanja te svi ostali sudionici u platnoj transakciji (dani osim subote, nedjelje, državnog praznika odnosno blagdana), kako bi se platna transakcija mogla izvršiti;“

 • U glavi III. Zaštita povjerljivih informacija i suglasnost za korištenje osobnih podataka, u članku 5., Banka je na jednostavniji način obrazložila prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnika.
 • U glavi IV. Otvaranje transakcijskog računa, u članku 8., brisan je rok od 5 radnih dana u kojem Banka prihvaća ili odbija zahtjev za otvaranje računa.
 • U glavi V. Raspolaganje sredstvima na transakcijskom računu, u članku 13., Banka je dodatno utvrdila način davanja suglasnosti za raspolaganje sredstvima na računu maloljetne osobe te je brisana odredba da zakonski zastupnik odnosno skrbnik ne može ugovoriti dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu.
 • U glavi VII. Vođenje transakcijskog računa, brišu se odredbe koje se odnose na dozvoljeno prekoračenje odnosno odobrenje kredita po tekućem računu ("stari" članci 17. i 18.) te se zamjenjuju novim odredbama o prešutnom prekoračenju po tekućem računu (nova glava VIII.). U preostalom tekstu Općih uvjeta izraz ugovoreno dozvoljeno prekoračenje zamjenjuje se izrazom prešutno prekoračenje.
 • Uvode se nove odredbe o prešutnom prekoračenju, koje glase (nova glava VIII. i novi članci od 19. do 25.):

"VIII. Prešutno prekoračenje po tekućem računu

Članak 19.

Banka može korisniku prešutno omogućiti korištenje novčanih sredstva u iznosu većem od iznosa koji premašuje trenutačno stanje na njegovu računu - prešutno prekoračenje.

Banka će korisnika obavijestiti o tome da mu je omogućila prešutno prekoračenje putem obavijesti koja će sadržavati: iznos dostupnog prešutnog prekoračenja, rok do kojeg se može koristiti prešutno prekoračenje, visinu kamatne stope na iznos korištenog prešutnog prekoračenja, visinu eventualnih naknada za korištenje prešutnog prekoračenja, visinu efektivne kamatne stope na prešutno prekoračenje kao i uvjete pod kojima se iste mogu mijenjati.

Iznos prešutnog prekoračenja kao i rok do kojeg se prešutno prekoračenje može koristiti, kamate i naknade određuju se u skladu s internim aktima Banke.

Banka može povećati ili smanjiti iznos prešutnog prekoračenja ovisno o vlastitoj procjeni kreditne sposobnosti korisnika.

Članak 20.

Korisnik može u svakom trenutku odbiti mogućnost korištenja prešutnog prekoračenja kojeg mu je Banka stavila na raspolaganje, zatražiti povećanje ili smanjenje njegovog iznosa. Takvo odbijanje, povećanje ili smanjenje iznosa korisnik mora dati pismenim putem u poslovnici Banke. Korisnik može povući takvo odbijanje, povećanje ili smanjenje iznosa na isti način kao što ih je dao.

U slučaju kada korisnik nakon početka korištenja prešutnog prekoračenja odbije daljnje korištenje ili smanji iznos prešutnog prekoračenja, iskorišteni iznos prešutnog prekoračenja, odnosno iznos iznad iznosa ograničenja kojeg je odredio, zajedno s kamatama, naknadama i eventualnim troškovima dospijeva na naplatu u cijelosti na dan kada je korisnik računa dao odbijanje ili smanjenje iznosa, a korisnik ga je dužan podmiriti bez odgode.

Članak 21.

Banka može prema vlastitoj procjeni bez navođenja razloga i bez prethodne obavijesti korisniku, ukinuti mogućnost korištenja prešutnog prekoračenja pojedinom korisniku ili ograničiti njegov iznos. Banka osobito može postupiti na taj način ali ne i isključivo, u slučaju kad procijeni da korisnik prijevarno postupa prema Banci ili kada korisnik koristi nedopušteno prekoračenje. U tom slučaju iskorišteni iznos prešutnog prekoračenja uvećan za kamate, naknade i druge eventualne troškove dospijeva na naplatu na dan kada Banka donese odluku o ukidanju mogućnosti korištenja prešutnog prekoračenja.

Banka će obavijestiti korisnika o datumu s kojim je mogućnost korištenja prešutnog prekoračenja ukinuta, odnosno s kojim će biti provedeno smanjenje visine iznosa prešutnog prekoračenja.

Članak 22.

Banka može korisniku odobriti da dospjele iznose prešutnog prekoračenja podmiri obročnom otplatom na 12 jednakih rata uz kamatnu stopu koja se obračunava na prešutno prekoračenje, a koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu.

U slučaju kada Banka odobri korisniku da može obročno podmiriti dugovanje, o tome će pismeno obavijestiti korisnika, a korisnik je dužan taj dug otplatiti na način naveden u obavijesti bez potrebe zaključivanja ugovora, a može ga otplatiti i odjednom u cijelosti. Iznos nedopuštenog prekoračenja ne može se obročno otplaćivati.

Članak 23.

Sve obavijesti o mogućnosti korištenja prešutnog prekoračenja, ukidanju korištenja, ograničenju ili povećanju iznosa korištenja prešutnog prekoračenja, Banka će dostavljati korisniku računa izvatkom prometa po računu.

Članak 24.

U slučaju kada korisnik koristi veći iznos prešutnog prekoračenja od onog kojeg mu je Banka odobrila, takvo korištenje će se smatrati nedopuštenim prekoračenjem, a Banka će mu onemogućiti daljnje korištenje prešutnog prekoračenja, odnosno ukinuti će mogućnost prešutnog prekoračenja.

Banka je ovlaštena poduzeti svaku radnju radi naplate nedopuštenog prekoračenja odnosno ukinutog ili odbijenog prešutnog prekoračenja uključujući otkazivanje svih ili pojedinih ugovora zaključenih s korisnikom te poduzeti mjere prisilne naplate.

Članak 25.

U slučaju kada se na računima korisnika provodi ovrha na novčanim sredstvima, korisnik neće moći raspolagati sredstvima na računu u visini potrebnoj za provedbu ovrhe sve dok ovrha na novčanim sredstvima ne bude provedena. Za to vrijeme iz iznosa prešutnog prekoračenja moguća su plaćanja isključivo za naplatu prije nastalih obveza i prije danih naloga za plaćanje u korist Banke."

 • U glavi IX. (sada X.) Zaprimanje naloga za plaćanje, u članku 22. (koji je u izmijenjenim Općim uvjetima postao članak 28.), dopunjeni su obvezni podaci koji moraju biti sadržani u nalogu za plaćanje, tako da isti sada glasi:

"Članak 28.

Banka će zaprimiti nalog za plaćanje ako je ispravno popunjen i ako sadržava sve podatke sukladno zakonskim propisima:

Nalog za uplatu

- Ime, prezime i adresa platitelja

- Jedinstvena identifikacijska oznaka primatelja plaćanja

- Ime, prezime i adresa primatelja plaćanja

- Oznaka valute i iznos

- Opis plaćanja

- Datum uplate

- Suglasnost za izvršenje naloga

Nalog za isplatu

- Jedinstvena identifikacijska oznaka platitelja

- Ime, prezime i adresa primatelja plaćanja

- Oznaka valute i iznos

- Opis plaćanja

- Datum isplate

- Suglasnost za izvršenje naloga

Nalog za prijenos

- Ime, prezime i adresa platitelja,

- Jedinstvena identifikacijska oznaka platitelja

- Ime i prezime/Naziv primatelja plaćanja

- Jedinstvena identifikacijska oznaka primatelja plaćanja

- SWIFT/BIC banke primatelja (za nacionalne i prekogranične platne transakcije u valuti različitoj od EUR i međunarodne platne transakcije)

- Oznaka valute plaćanja i iznos plaćanja

- Oznaka valute pokrića (kad je različita od oznake valute plaćanja) i iznos pokrića

- Opis plaćanja

- Troškovna opcija (kod međunarodnih platnih transakcija)

- Datum izvršenja

- Suglasnost za izvršenje naloga

Na zahtjev Banke platitelj je dužan dati Banci druge podatke i dokumente koji u skladu sa zakonskim okvirom budu potrebni za izvršenje naloga."

 • U glavi IX. (sada X.) Zaprimanje naloga za plaćanje, u članku 25. (sada članak 30.), brisana je definicija radnog dana. Značenje izraza radni dan sastavni je dio članka 3.
 • U glavi XII. (sada XIII.) Opoziv izvršenog SEPA naloga za plaćanje, u članku 29. (sada 34.), dopunjene su odredbe stavka 3. tako da sada glasi:

"Ukoliko s računa korisnika nije moguće izvršiti zatraženi povrat radi nedovoljnog pokrića na računu, Banka će zatražiti od korisnika da izvrši uplatu potrebnih novčanih sredstava na račun i ovlasti Banku za terećenje računa nakon što korisnik uplati novčana sredstva na račun nakon čega će Banka izvršiti zatraženi povrat ukoliko ne postoje zakonske prepreke za izvršenje naloga."

 • U glavi XVIII. (sada XIX.) Naknade, kamatne stope i valutni tečajevi, odredbe članka 52. brišu se i premještaju u glavu XIII. (sada XIV.) Izvršenje i odbijanje naloga za plaćanje, i dodaju kao novi članak u glavi XIII. (sada XIV.) Izvršenje i odbijanje naloga za plaćanje, iza članka 33. (koji je postao članak 38.). Ujedno se mijenjaju i odredbe stavka 3. navedenog članka, tako da novi članak sada glasi:

"Članak 39.

U slučaju da za izvršenje naloga za plaćanje u valuti na koju glasi nalog za plaćanje na računu nema dovoljno sredstava, Banka će izvršiti konverziju iz drugih raspoloživih valuta po nalogu korisnika. Ako nema naloga za konverziju, Banka će korisniku odbiti nalog za plaćanje.

U slučaju preračunavanja valuta s računa koriste se kupovni i/ili prodajni tečajevi za devize s dnevne tečajne liste Banke koja se primjenjuje u trenutku izvršenja transakcije. Tečajna lista dostupna je u svim poslovnicama Banke te na internetskoj stranici Banke.

U slučaju izvršenja transakcija putem platnih kartica, iznos transakcije konvertira se u kune sukladno Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun."

 • U glavi XX. (sada XXI.) Odgovornost korisnika i Banke za platne transakcije, članak 56. (sada 61.), dopunjen je tako da izmijenjene odredbe sada glase:

"Članak 61.

Korisnik, njegov zakonski zastupnik odnosno skrbnik dužni su koristiti se platnim instrumentom u skladu s odredbama ugovora i ovih Općih uvjeta.

Banka samostalno određuje uvjete izdavanja, rokove valjanosti te zamjene platne i potpisne kartice kao platnih instrumenata.

Korisnik je dužan platnu i potpisnu karticu čuvati i koristiti savjesno i pošteno. Korisnik smije koristiti samo platnu ili potpisnu karticu koja je zadnja izdana. Karticu koja je zamijenjena novom karticom, korisnik je dužan uništiti na način da je mora prerezati preko čipa i magnetne trake.

Korisnik, njegov zakonski zastupnik odnosno skrbnik dužni su neposredno nakon primitka platnog instrumenta poduzeti razumne mjere za zaštitu personaliziranih sigurnosnih obilježja platnog instrumenta i čuvati ih odvojeno od platnog instrumenta. Korisnik kartice ili drugog platnog instrumenta odnosno njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik dužan je u slučaju krađe ili gubitka kartice ili drugog platnog instrumenta, PIN-a ili podataka s kartice ili saznanja da je druga osoba neovlašteno saznala PIN ili podatke s kartice ili saznanja da druga osoba zloupotrebljava karticu, PIN ili podatke s kartice, odmah bez odgađanja, nakon saznanja o toj okolnosti o tome obavijestiti Banku na sljedeći način:

- pozivom na tel. 052/702-400 ili 072/600-699

- pismeno u poslovnici Banke

Korisnik, njegov zakonski zastupnik odnosno skrbnik dužni su primijeniti povećani oprez i nadzor pri korištenju i čuvanju beskontaktnih kartica (ako im je banka izdala takvu karticu) kod kojih se suglasnost za izvršenje transakcije daje samom upotrebom kartice bez upotrebe PIN-a ili potpisa korisnika.

Korisnik snosi svu materijalnu i kaznenu odgovornost za štetu nastalu njegovom neovlaštenom, zlonamjernom ili prijevarnom upotrebom kartica ili drugog platnog instrumenta.

Za sve troškove koji su nastali upotrebom platnog instrumenta pri čemu je primijenjena pouzdana identifikacija Korisnika, njegova zakonskog zastupnika ili opunomoćenika kao što su npr. suglasnost/autorizacija za izvršenje transakcije je data upotrebom PIN-a ili tokena, neovisno o trenutku prijave krađe ili gubitka odnosno zloupotrebe platnog instrumenta Banci te bez obzira na sve druge okolnosti pojedinog slučaja, odgovaraju Korisnik, njegov zakonski zastupnik ili opunomoćenik jer se ima smatrati da su takvi troškovi odnosno takva upotreba platnog instrumenta nastali zbog njihove krajnje nepažnje ili nepoštovanja ugovornih obaveza."

 • U glavi XX. (sada XXI.) Odgovornost korisnika i Banke za platne transakcije, članak 58. (sada 63.), dopunjen je tako da izmijenjene odredbe sada glase:

"Članak 63.

Za platne transakcije kod kojih korisnik osporava autorizaciju Banka će u postupku reklamacije provjeriti postupak autorizacije, odnosno utvrditi je li platna transakcija bila provedena u skladu s definiranim postupcima, je li pravilno zabilježena i proknjižena, te je li na nju utjecao tehnički kvar ili drugi nedostatak, te po potrebi zatražiti vještačenje po ovlaštenom sudskom vještaku. Kada Banka utvrdi da se radi o autoriziranoj, odnosno ispravno izvršenoj transakciji, Banka će korisniku predočiti dokaze o autorizaciji odnosno o ispravno izvršenoj transakciji.

Korisnik odnosno njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik su dužni surađivati s Bankom u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti potrebnih za razrješenje pojedinog slučaja neovlaštenog korištenja platnog instrumenta.

Ako je Banka odgovorna za neizvršenje ili neuredno izvršenje autorizirane platne transakcije ili izvršenje neautorizirane platne transakcije, Banka će na zahtjev korisnika izvršiti platnu transakciju ili vratiti iznos transakcije kao i sve zaračunate naknade.

Korisnik odnosno njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik odgovaraju za sve troškove nastale korištenjem ukradenog ili izgubljenog platnog instrumenta ili zloupotrebom platnog instrumenta od strane treće osobe do trenutka prijave krađe ili gubitka odnosno zloupotrebe platnog instrumenta, samo do iznosa od 375,00 kn pod uvjetom da oni nisu svojom krajnjom nepažnjom ili postupanjem pridonijeli krađi, gubitku odnosno zloupotrebi platnog instrumenta.

Iznimno od prethodnog stavka, korisnik odnosno njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik ne odgovaraju za troškove nastale korištenjem ukradenog ili izgubljenog platnog instrumenta ili zloupotrebom platnog instrumenta ako:

-       izvršenje neautorizirane platne transakcije je posljedica radnje ili propusta Banke,

-       Banka ne zahtjeva ili ne primijeni pouzdanu autentifikaciju osobe u slučajevima kada je to njezina zakonska obaveza,

-       Banka nedvojbeno utvrdi da je do krađe PIN-a ili podataka s kartice došlo od strane treće osobe upotrebom skimminga.

Korisnik, njegov zakonski zastupnik ili opunomoćenik odgovaraju za sve troškove nastale upotrebom ukradenog ili izgubljenog platnog instrumenta, PIN-a ili podataka s kartice koji su nastali nakon podnošenja prijave krađe ili gubitka odnosno zloupotrebe platnog instrumenta Banci, ako su postupali prijevarno."

 • U glavi XXIII. (sada XXIV.) Izmjene i otkaz ugovora, u članku 65. (sada 70.), u stavku 3. izmijenjena je odredba o otkaznom roku u kojem Banka može otkazati ugovor u slučaju kad je korisnik prekršio odredbe okvirnog ugovora, i to na način da je umjesto otkaznog roka od petnaest (15) dana utvrđen otkaz ugovora s trenutnim učinkom.
 • U glavi XXIV. (sada XXV.) Pravna zaštita korisnika, u članku 66. (sada 71.), izmijenjene su odredbe o roku u kojem je Banka dužna korisniku dati odgovor na prigovor na način da je umjesto roka od 7 radnih dana utvrđen rok od 10 dana odnosno 35 dana za konačni odgovor te je dodatno pojašnjeno postupanje Banke kad je potrebna dopuna prigovora. Izmijenjene odredbe ovog članka sada glase:

"Članak 71.

Moguće sporove, nesuglasice ili prigovore u svezi s obavljanjem usluga u skladu s ovim Općim uvjetima korisnik i Banka rješavat će sporazumno.

Ako korisnik smatra da se Banka ne pridržava odredbi ovih Općih uvjeta i važećeg Zakona o platnom prometu, dužan je što prije podnijeti Banci svoj obrazloženi pisani prigovor. Pisani prigovor se može podnijetipoštom na adresu Banke,osobno u najbližoj poslovnici Banke ili dostaviti faksom na broj 052/702 388 odnosno elektroničkom poštom na callcentar@ikb.hr, a Banka će na taj prigovor odgovoriti korisniku najkasnije u roku od deset (10) dana od zaprimanja prigovora.

Iznimno, ako Banka ne može dati odgovor u roku iz stavka 2. ovoga članka zbog razloga koji su izvan kontrole Banke, Banka će korisniku platnih usluga u tom roku dostaviti privremeni odgovor u kojemu se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor i rok do kojega će korisnik platnih usluga primiti konačan odgovor koji ne može biti duži od 35 dana od dana zaprimanja prigovora.

Ukoliko je pisani opis događaja/situacije zbog koje se izjavljuje prigovor nepotpun, Banka može zatražiti da korisnik upotpuni prigovor. Ukoliko korisnik ne upotpuni prigovor, Banka će dati konačni odgovor na prigovor u skladu s informacijama koje su joj bile dostupne. Banka ne odgovara za eventualne štetne posljedice uzrokovane zakašnjenjem korisnika s prigovorom ili s dopunom prigovora."

 • U glavi XXIV. (sada XXV.) Pravna zaštita korisnika, u članku 67. (sada 72.), u stavku 2. izmijenjena je odredba o mogućnosti pokretanja postupka mirenja, koja sada glasi:

„U svim sporovima između korisnika i Banke koji nastanu u primjeni odredbi Zakona o platnom prometu korisnik može pokrenuti postupak mirenja pred bilo kojim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (primjerice pred Centrom za mirenje u bankarstvu pri Centru za mirenje Hrvatske udruge poslodavaca, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, www.hup.hr). Ako korisnik pokrene postupak alternativnog rješavanja spora, Banka je dužna u istome sudjelovati.“

Izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba-potrošača koji će biti u primjeni od 1. prosinca 2018. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, listopad 2018. godine