Obavijest o izmjenama Općih uvjeta korištenja usluga direktnog bankarstva za fizičke osobe - potrošače s primjenom od 14. rujna 2019. godine

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas o izmjenama Općih uvjeta korištenja usluga direktnog bankarstva za fizičke osobe - potrošače s primjenom od 14. rujna 2019. godine, kako slijedi:

  • U glavi II. Određenje pojmova, Banka je dodala definicije slijedećih izraza:

-          usluge direktnog bankarstva –usluge koje omogućuju Korisniku ugovaranje i korištenje bankovnih i drugih financijskih i nefinancijskih usluga i informacije u vezi s tim primjenom sredstava daljinske komunikacije, a obuhvaćaju IKBSMS usluge, on-line bankarstvo - korištenje usluga povezanih s tekućim računom i/ili žiroračunom putem interneta (iKBnet Info ili iKBnet Active) ili mobilne aplikacije (mIKB Active),

-          inicijalni PIN - osobni tajni identifikacijski broj kojega Banka dodjeljuje Korisniku koji kao sredstvo za autentifikaciju i autorizaciju koristi token, ili drugo sredstvo za autentifikaciju i autorizaciju za čije je inicijalno korištenje potreban unos inicijalnog PIN-a, poznat isključivo Korisniku i služi za njegovu inicijalnu identifikaciju

-          token/mToken – vjerodajnica, sredstvo za identifikaciju Korisnika, ovjeru transakcija te davanje suglasnosti za izvršenje naloga za plaćanje i drugih vrsta naloga prilikom korištenja pojedine usluge direktnog bankarstva i drugih usluga, a predstavlja elektronički uređaj (token) ili program instaliran na mobilnom uređaju Korisnika (mToken) koji generira jednokratne lozinke (OTP-One Time Password i MAC – Message Authentication Code),

-          autentifikacija – postupak koji Banci omogućuje provjeru identiteta Korisnikakoju provodi na način određen u ovim Općim uvjetima prilikom pristupa Korisnika uslugama iKBnet Active i iKBnet Info, kao i u drugim slučajevima određenima u ovim Općim uvjetima, a temelji se na korištenju dva međusobno nezavisna elementa, od kojih jedan element predstavljaju personalizirana sigurnosna obilježja Korisnika, a drugi element predstavlja sredstvo za autentifikaciju i autorizaciju koje je Banka dodijelila tom Korisniku,

-          biometrijska autentifikacija –autentifikacija koju Banka provodi na način određen u ovim Općim uvjetima prilikom pristupa korisnika uslugama direktnog bankarstva, a temelji se na korištenju dva međusobno nezavisna elementa, od kojih jedan element predstavlja svojstvo korisnika (npr. otisak prsta) dok drugi element predstavlja sredstvo za autentifikaciju i autorizaciju koje je Banka dodijelila korisniku.

Autentifikacija otiskom prsta predstavlja metodu biometrijske autentifikacije pomoću otiska prsta kojeg je korisnik pohranio u mobilni uređaj kojeg koristi za pristup usluzi Banke.

  • U glavi III. Zaštita povjerljivih informacija i suglasnost za korištenje osobnih podataka, u članku 3. dopunjen je sadržaj vezano za svrhu prikupljanja i obrade osobnih podataka korisnika koji glasi:

„Banka prikuplja i provodi obradu osobnih podataka korisnika, u svrhu uspostave i ugovaranja poslovnog odnosa (usluge/proizvoda), identifikacije prilikom korištenja proizvoda i usluga Banke, kontaktiranja i obavještavanja korisnika/ispitanika, izvršavanja ugovora i pružanja usluge, provedbe dubinske analize radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, u svrhu provedbe Globalnog standarda izvješćivanja (Common Reporting Standard – CRS), te poreznog propisa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pod nazivom Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), istraživanja i otkrivanja prijevara, procjene rizika, utvrđivanja poreznog statusa, u svrhu kontrole i nadzora u Banci, formiranja vlastitih evidencija te regulatornog izvješćivanja nadzornih tijela, u marketinške svrhe  te u druge svrhe propisane zakonom.

Zaštitu osobnih podataka Banka je dodatno uredila Politikom zaštite osobnih podataka, te Informacijama o postupanju s osobnim podacima klijenata i ostalih fizičkih osoba koje su javno objavljene i dostupne strankama na internetskim stranicama Banke.

Korisnik prihvaća da usluge direktnog bankarstva i/ili korištenje vjerodajnice, ovisno o njihovoj vrsti, uključuju prijenos podataka javnom elektroničkom komunikacijskom mrežom – putem interneta, telefona ili mobilnih uređaja, pa su stoga povezani s rizicima koji su uobičajeni za primjenu navedenih načina komunikacije. Banka jamči Korisniku da je komunikacija s Bankom putem usluga direktnog bankarstva i/ili vjerodajnice kriptirana. “,

  • U glavi V. Korištenje usluge direktnog bankarstva,  Banka je izmijenila članak 5. sa sadržajem koji glasi:

„Za korištenje usluga direktnog bankarstva korisnik treba osigurati odgovarajuću računalnu i komunikacijsku opremu kako slijedi:

-       za usluge iKBnet Active i iKBnet Info – računalo s pristupom internetu i instalirani preglednik s ažuriranim sigurnosnim preporukama te ugovorenu vjerodajnicu (token/mToken);

-       za uslugu mIKB Active – mobilni uređaj s operativnim sustavom iOS ili Android te pristup  internetu;

-       za IKBSMS uslugu – telefonski uređaj s tonskim biranjem.“

Članak 6. izmijenjen je slijedećim sadržajem:“ Prilikom pristupa pojedinoj usluzi direktnog bankarstva korisnik se autentificira vjerodajnicom i personaliziranim sigurnosnim obilježjem na sljedeće načine:

-       za pristup uslugama iKBnet Active i iKBnet Info  - unosom serijskog broja tokena/ mTokena na ekranskom sučelju usluge direktnog bankarstva i jednokratnom lozinkom koju generira token/ mToken  nakon što je korisnik u token/mToken unio ispavan PIN;

-       za pristup usluzi mIKB Active korisnik se može autentificirti  na dva načina:

  • PIN-om- unosom PIN-a u aplikaciju instaliranu  na korisnikovom uređaju;
  • biometrijskom autentifikacijom – autentifikacijom otiskom prsta pohranjenom na korisnikovom uređaju u aplikaciji  za očitanje otisaka prstiju u kojoj je pohranjen jedan ili više isključivo korisnikovih otisaka prstiju.“

       Dosadašnji članak 5. postao je članak 7. u kojem je dodan sadržaj koji glasi:

„Korisniku koji kao sredstvo za autentifikaciju koristi token Banka će dodijeliti i dostaviti inicijalni PIN. Korisnik je obvezan odmah nakon primitka tokena i inicijalnog PIN-a odabrati i potvrditi novi PIN kojim će se nadalje identificirati pri korištenju tokena.

Ako Korisnik nije primio, ili je zaboravio ili izgubio dodijeljen aktivacijski ključ ili inicijalni PIN, ili je zaboravio PIN kojim pristupa dodijeljenom sredstvu za autentifikaciju  i autorizaciju odnosno uslugama iKBnet Active, iKBnet Info ili mIKB Active, Banka će mu ponovo dodijeliti aktivacijski ključ ili PIN na temelju njegovog zahtjeva kojeg je potpisao u Banci u poslovnici ili putem usluge direktnog bankarstva kojom je to omogućeno.“

U članku 7. koji postaje članak 9. dodan je slijedeći tekst: „Mogućnost pristupa i korištenja usluge direktnog bankarstva i/ili vjerodajnice može ovisiti o operativnom sustavu i uvjetima korištenja operativnog sustava ili pojedinih funkcionalnosti operativnog sustava instaliranog na računalu odnosno mobilnom ili drugom uređaju Korisnika.“

U članku 8. koji postaje članak 10. dodan je tekst koji glasi:

„Autorizaciju platne transakcije ili ugovora korisnik provodi ovisno o vrsti usluge direktnog bankarstva na sljedeće načine:

-       kod korištenja usluge iKBnet Active - u token/ mToken unosom niza znamenki sa ekranskog sučelja usluge direktnog bankarstva (APPLI2) te unosom MAC broja u aplikaciju iKBnet Active kojeg generira token/mToken, nakon što korisnik u token/mToken unese ispavan PIN;

-       kod  korištenja usluge mIKB Active na jedan od sljedećih načina:

  • PIN-om- unosom PIN-a u aplikaciju instaliranu na korisnikovom uređaju;

biometrijskom autentifikacijom – autentifikacijom otiskom prsta pohranjenom na korisnikovom uređaju. Korisnik koji je ugovorio korištenje usluga internetskog bankarstva (iKBnet Active, iKBnet Info) ili mobilnog bankarstva (mIKB Active) može:

a)      posredstvom bilo kojeg pružatelja usluge informiranja o računu AISP-a koji je registriran i ovlašten za obavljanje predmetne djelatnosti primati informacije o stanju i prometima po jednom ili više računa otvorenih u Banci, te

b)      posredstvom pružatelja usluge iniciranja plaćanja PISP-a koji je registriran i ovlašten za obavljanje predmetne djelatnosti inicirati naloge za plaćanje na teret jednog ili više računa otvorenih u Banci,

c)      posredstvom pružatelja usluge koji je registriran i ovlašten za obavljanje predmetne djelatnosti PIISP-a postavljati upit o raspoloživosti sredstava na računu.

Korištenje usluga PISP-a, AISP-a i/ili PIISP-a Korisnik zasebno ugovara s navedenim pružateljima platnih usluga, te Banka ni na koji način ne odgovara za obveze koje proizlaze iz ugovornog odnosa korisnika i PISP-a, AISP-a i/ili PIISP-a, kao trećih pružatelja platnih usluga.

Banka provodi autentifikaciju Korisnika koji putem internetskih stranica AISP-a daje AISP-u suglasnost za pristup informacijama o jednom ili više transakcijskih računa te stanju i prometu po jednom ili više transakcijskih računa otvorenih u Banci, kao i autentifikaciju i autorizaciju transakcija zadanih putem pružatelja usluge PISP-a, odnosno autentifikaciju Korisnika radi odgovora na upit PIISP-a o raspoloživosti sredstava na računu. „

  • U glavi VI. Nalozi za izvršavanje platnih transakcija u članku 11. koji postaje članak 13. dodan je tekst koji glasi: „Uvidom u promete po računu Korisnik je obvezan platiti ishod financijskih transakcija koje su zadane putem usluga direktnog bankarstva. Ako je platna transakcija inicirana putem pružatelja usluge iniciranja plaćanja PISP-a, Korisnik može opozvati takav nalog samo kod pružatelja usluge kod kojeg je nalog i zadao u okvirima i pravilima za opoziv naloga Banke.“

U članku 12. koji postaje članak 14. dodan je slijedeći tekst: „Korisnik je obavezan osigurati pokriće na transakcijskom računu s kojeg će biti izvršeno terećenje za cjelokupni iznos naloga, uključujući i pripadajuću naknadu. Banka neće izvršiti platnu transakciju ako nalog za plaćanje nije ispravan, ako nije autoriziran od strane korisnika ili zbog nedostatka sredstava na transakcijskom računu.“

U članku 13. koji postaje članak 15. dodan je slijedeći tekst: „Banka može odbiti izvršiti nalog za plaćanje ili zastati s izvršenjem naloga za plaćanje koji joj je podnesen putem usluga direktnog bankarstva u skladu s Općim uvjetima poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača Istarske kreditne banke Umag d.d.

Banka je ovlaštena bez prethodne najave, a zbog zaštite prava i interesa Korisnika, onemogućiti zaprimanje ili izvršenje naloga za plaćanje i drugih naloga zaprimljenih putem usluga direktnog bankarstva za koje opravdano posumnja da ih Korisnik nije autorizirao uslijed zlouporabe personaliziranih sigurnosnih obilježja i/ili dodijeljenog sredstva za autentifikaciju i autorizaciju od strane trećih osoba, o čemu će obavijestiti Korisnika i mjerodavna tijela.

Korisnik je suglasan da ga u tom slučaju Banka može kontaktirati telefonom, SMS-om ili na druge načine, putem telefonskih brojeva i ostalih kontaktnih podataka koje Banka ima u svom sustavu evidentirane kao kontakt podatke Korisnika, te da Banka pritom može zahtijevati od Korisnika da istim kanalom komunikacije dodatno potvrdi izvršenje spornog naloga na način koji odredi Banka, a u slučaju izostanka takve dodatne potvrde, ne izvrši predmetni nalog.“

  • U glavi VII. Odgovornost Korisnika i Banke članak 20. izmijenjen je sadržajem koji glasi:

Aktiviranjem i svakim korištenjem opcije biometrijske autentifikacije korisnik je dužan osigurati da su u svakom trenutku u aplikaciji za očitanje otisaka prstiju u korisnikovom uređaju pohranjeni isključivo korisnikovi otisci prstiju jer će se svaka prijava bilo kojim otiskom prsta pohranjenog u navedenoj aplikaciji smatrati da je prijavu proveo korisnik, kao i sve eventualno provedene transakcije nakon takve prijave te korisnik prihvaća potpunu odgovornost za sve tako nastale obveze.“

U članku 18. koji postaje članak 21. dodan je tekst koji slijedi:

„Svaki gubitak, krađu, saznanje o zlouporabi ili sumnju na zlouporabu sredstva za autentifikaciju i autorizaciju mobilnog uređaja ili personaliziranih sigurnosnih obilježja, saznanje ili sumnju da je neovlaštena osoba saznala njegova personalizirana sigurnosna obilježja, te saznanje ili sumnju da je neovlaštena osoba imala pristup ugovorenoj usluzi direktnog bankarstva i/ili vjerodajnici, Korisnik mora odmah, bez odgode prijaviti poslovnici ili dežurnoj službi Banke na telefonske brojeve koji su objavljeni na internetskim stranicama Banke, odnosno navedeni u Korisničkim uputama i pritom zatražiti blokadu pristupa usluzi direktnog bankarstva i/ili vjerodajnice. „

U članku 20. koji postaje članak 23. dodan je tekst koji glasi:

„Banka ne odgovara za štetu koja Korisniku nastane zbog postupanja ili propusta AISP-a, PISP-a a i/ili PIISP-a.“

  • U glavi IX. Blokada i otkaz pristupa kanalima direktnog bankarstva i otkaz ugovora o korištenju direktnog bankarstva i/ili vjerodajnice u članku 24. koji postaje članak 28. dodan je tekst koji glasi:

„Banka ima pravo otkazati Ugovor o korištenju usluge direktnog bankarstva i/ili vjerodajnice bez otkaznog roka, na način određen u prethodnom Članku ovih Općih uvjeta, u sljedećim slučajevima:

-       ako Korisnik krši odredbe Ugovora ili ovih Općih uvjeta ili Korisničkih uputa ili ostalih akata na koje se pozivaju ovi Opći uvjeti ili su njihov sastavni dio;

-       ako je Korisnik prilikom ugovaranja usluge direktnog bankarstva i/ili vjerodajnice dostavio Banci pogrešne ili neistinite osobne podatke ili druge podatke odlučujuće za pravilno i zakonito pružanje ugovorene usluge;

-       ako Korisnik narušava ugled Banke;

-       ako Korisnik postupa suprotno prisilnim propisima Republike Hrvatske i moralu društva;

-       ako Banka utvrdi ili posumnja na mogućnosti povrede odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih provedbenih propisa;

-       ako Korisnik, na zahtjev Banke, ne dostavi tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za uspostavu i nastavak zasnovanog ugovornog odnosa u skladu s propisima Republike Hrvatske i općim aktima Banke;

-       ako Korisnik ne ispuni ili zakasni s ispunjenjem bilo koje novčane obveze po bilo kojem poslovnom odnosu s Bankom i/ili ako nastanu druge okolnosti ili ako prijeti nastanak drugih okolnosti za koje Banka može razumno pretpostaviti da povećavaju rizik da Korisnik neće uredno ispunjavati obveze prema Banci po osnovi Ugovora.

U navedenim slučajevima ugovor prestaje s danom otposlanja Obavijesti o otkazu putem poštanskog ureda na adresu korisnika koju je korisnik dostavio Banci kao adresu svojeg prebivališta bez obzira da li je dostava uredna ili nije.“

  • U glavi XII. Prijelazne i završne odredbe u članku 28. koji postaje članak 32. dodan je slijedeći tekst:

„Podaci, obavijesti, izvodi, zahtjevi za ugovaranje usluge ili korištenje vjerodajnice i druga dokumentacija u elektroničkom obliku koju Banka dostavi Korisniku putem usluga direktnog bankarstva jednakovrijedni su kao i papirnata dokumentacija, odnosno ispisi elektroničkih podataka na papiru.“

Izmijenjeni Opći uvjeti korištenja usluga direktnog bankarstva za fizičke osobe - potrošače koji će biti u primjeni od 14. rujna 2019. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, srpanj 2019. godine