Obavijest o izmjenama Općih uvjeta izvršenja jednokratnih platnih transakcija fizičkih osoba – potrošača s primjenom 01. siječnja 2021.godine

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas o izmjenama Općih uvjeta izvršenja jednokratnih platnih transakcija fizičkih osoba – potrošača  s primjenom od 01. siječnja  2021. godine:

  • U glavi II Opće odredbe u članku 2. Izmijenjen je način kako se sklapa ugovor o Jednokratnoj platnoj transakciji , te se sada umjesto predajom naloga smatra da je Ugovor sklopljen potpisom potvrde o zaprimljenim nalozima ;
  • U glavi III Određenje pojmova  u članku 3. dodan je novi pojam – Ugovor :

Ugovor o jednokratnoj platnoj transakciji (u nastavku teksta: Ugovor) čine potpisana potvrda o zaprimljenim nalozima za plaćanje, ovi Opći uvjeti,Terminski plan i Tarifa naknada koji su dostupni u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke“ ;

  • U glavi IV.  Zaprimanje naloga za plaćanje , u članku 4.pojašnjeno je da je Banka, sukladno propisima dužna  identificirati platitelja i da može zatražiti dodatne podatke ili dokumentaciju  o platitelju . U istoj glavi u članku 5.pojašnjeno je da je jednokratna platna transakcija nacionalna transakcija u domaćoj valuti i  dodani su podaci koje nalog mora sadržavati da bi bio propisno popunjen: opis plaćanja, model i po potrebi poziv na broj primatelja plaćanja i suglanost / potpis; 
  • U glavi V.  Suglasnost i opoziv naloga za plaćanje, u članku 8. pojašnjen je način davanja  suglasnosti  za izvršenje jednokratne platne transakcije:

„Potpisom rekapitulacije naloga u poslovnici Banke koji sadrži sve obvezne elemente iz članka 5., platitelj potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima, Terminskim planom i pripadajućim naknadama te se smatra da je na taj način između platitelja i Banke zaključen Ugovor.“ ;

  • U glavi IX. Prigovori i rješavanje sporova, u članku 16.izmijenjen je rok do kada Banka mora dostaviti odgovor na prigovor potrošača, tako da umjesto sedam Banka mora dostaviti odgovor u roku deset dana. U istom članku dodana je rečenica:

„Iznimno, ako Banka ne može dati odgovor u roku zbog razloga koji su izvan njene kontrole, dužna je platitelju u tom roku dostaviti privremeni odgovor u kojem se navode razlozi kašnjenja odgovora na prigovor i rok do kojega će platitelj primiti konačan odgovor koji ne smije biti duži od 35 dana od dana zaprimanja prigovora.“

                     U istoj glavi u članku 17. Izmijenjen je tekst koji sada glasi:

„Ako korisnik smatra da je Banka postupila protivno odredbama Zakona o platnom prometu, može uputiti pritužbu nadležnom tijelu – Hrvatskoj narodnoj banci, koja će o svom nalazu obavijestiti korisnika koji je podnio pritužbu.

U svim sporovima između korisnika i Banke koji se ne mogu riješiti sporazumno, korisnik može pokrenuti postupak mirenja pred bilo kojim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Republici Hrvatskoj (primjerice pred Centrom za mirenje pri

Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, www.hgk.hr). Ako korisnik pokrene postupak alternativnog rješavanja spora, Banka je dužna u istome sudjelovati.“

  • U glavi X. Zaštita osobnih i povjerljivih podataka učlanku 22. revidiran je  tekst vezano za zaštitu osobnih podataka koji glasi:

„Banka prikuplja i provodi obradu osobnih podataka platitelja u svrhu njegove identifikacije, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara u platnom prometu, te u svrhu rješavanja reklamacija i formiranja vlastitih evidencija, a temeljem ugovora o jednokratnoj platnoj transakciji iz članka 2. ovih Općih uvjeta. Prikupljanje i obrada takvih podataka obavlja se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Na području zaštite osobnih podataka Banka primjenjuje odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine 42/2018) te ostalih relevantnih propisa.

Zaštitu osobnih podataka Banka je dodatno uredila Politikom zaštite osobnih podataka i Informacijama o postupanju s osobnim podacima klijenata i ostalih fizičkih osoba, koje su javno objavljene i dostupne na mrežnim stranicama Banke.“

Izmijenjeni Opći uvjeti izvršenja jednokratnih platnih transakcija fizičkih osoba-potrošača koji će biti u primjeni od 01. siječnja 2021. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, listopad 2020. godine