Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja sa sefovima s primjenom od 24. rujna 2021. godine

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas o izmjenama Općih uvjeta poslovanja sa sefovima s primjenom od 24. rujna 2021. godine:

U glavi III. ZAŠTITA POVJERLJIVIH INFORMACIJA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA mijenja  se slijedeće:

-          u članku 3. obrisano je da Banka može provoditi obradu osobnih podataka kojima raspolaže na temelju obavljanja svoje djelatnosti u svrhu sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara u platnom prometu te da Korisnik sefa izrijekom dopušta da Banka proslijedi podatke trećim osobama kada oni korisniku sefa osiguravaju usluge koje su vezane uz njegov račun u Banci.

U glavi IV. NAMJENA SEFA

-          u članku 4. obrisano je da Korisnik sefa može u sef pohraniti zapakirane ili zapečaćene predmete, ali se pakiranje mora izvršiti u prisustvu službenika koji rukuje sefovima.

U glavi V. UGOVARANJE KORIŠTENJA SEFOVA

-          u članku 6. unesena je dopuna da se prije zaključenja Ugovora vrši identifikacija osobe koja želi zaključiti Ugovor u njegovoj  nazočnosti, uvidom u identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu/putovnicu) te u slučaju da  Ugovor želi zaključiti poslovni subjekt njegova se identifikacija vrši uvidom u ispravu izdanu od nadležnog tijela kojom se dokazuje status poslovnog subjekta ne stariju od 3 mjeseca te uvidom u idntifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu/putovnicu) osobe ovlaštene za njegovo zastupanje i da Banka može odbiti zaključenje Ugovora bez obaveze na davanje obrazloženja.

-          u članku 7. unesena je dopuna da je u slučaju gubitka ili uništenja iskaznice o sefu ili ključa/ključeva, Korisnik sefa dužan o tome bez odgode pismeno obavijestiti Banku na za to unaprijed pripremljenom obrascu te da će u slučaju gubitka ključeva, Banka izvršiti zamjenu brave/vrata sefa, a trošak zamjene u iznosu utvrđenom Tarifom naknada, dužan je Banci nadoknaditi Korisnik sefa.

U Glavi VI. KORIŠTENJE SEFA dodaje se:

-          u članku 8. unesena je dopuna da Korištenje sefa znači pravo na pristup i raspolaganje stvarima pohranjenim u sefu, te da je korištenje sefa dopušteno isključivo Korisniku sefa ili njegovom opunomoćeniku, zatim da je Banka ovlaštena kontrolirati pristup sefu i evidentirati osobe koje ga koriste te da se prije svakog korištenja sefa provodi identifikacija Korisnika sefa ili njegova opunomoćenika od strane ovlaštene osobe Banke provjerom osobnih podataka uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu te da Banka osigurava diskreciju prilikom korištenja sefa na način da onemogućava prisutnost drugih osoba u prostoru u kojem se nalazi sef u vrijeme kada se Korisnik sefa i/ili opunomoćenik nalaze u tom prostoru.

-          u članku 9. unesena je izmjena da u slučaju kada Korisnik sefa nije podmirio dospjelu naknadu za korištenje sefa, Banka ima pravo uskratiti pristup sefu sve do trenutka podmirenja naknade i pripadajućih kamata.

-          u članku 10. unesena je izmjena da u slučaju kada je pravomoćnom odlukom o nasljeđivanju utvrđeno više osoba koje su naslijedile stvari pohranjene u sefu ili kada je nakon prestanka poslovnog subjekta kao Korisnika sefa na temelju odluke nadležnog tijela ili to proizlazi iz zakona, pravo na stvari pohranjene u sefu steklo više osoba, pristup sefu biti će omogućen tim osobama isključivo pod uvjetom da sefu pristupe sve osobe istovremeno. U slučaju da postoje nepodmirena dugovanja Korisnika sefa koji je preminuo ili prestao postojati s osnova upotrebe sefa prema Banci, ta dugovanja su prije pristupa sefu dužni podmiriti nasljednici odnosno osobe koje su stekle pravo na stvari pohranjene u sefu, a u slučaju kada se radi o više osoba, dugovanja su dužni podmiriti solidarno. Ukoliko nasljednik/nasljednici ili osobe koje su stekle pravo raspolagati stvarima pohranjenim u sefu ne raspolažu ključem/ključevima sefa dužni su, prije pristupa sefu, predujmiti trošak koji će nastati uslijed prisilnog otvaranja sefa (zamjene brava/vrata) u iznosu utvrđenom Tarifom naknada Banke te nadoknaditi svu drugu štetu koja nastane uslijed takvog otvaranja sefa. Banka će omogućiti pristup sefu i raspolaganje stvarima pohranjenim u sefu nadležnim tijelima kada ona obavljaju poslove u okviru svojih nadležnosti u slučaju kada je pravo na pristup sefu i raspolaganje stvarima pohranjenim u sefu utvrđeno odlukama nadležnih tijela ili na temelju posebnih propisa.

U glavi VII. PUNOMOĆ ZA KORIŠTENJE SEFA dodaje se:

-          u članku 11. unesena je izmjena ukoliko je punomoć ovjerena od strane stranog javnog bilježnika ili nekog drugog stranog tijela, ista mora biti u obliku koji je specijalnim propisima propisan za valjanost takve isprave, te mora biti prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

Korisnik sefa može, prilikom sklapanja Ugovora ili naknadno, pred ovlaštenim zaposlenikom Banke na za to pripremljenom obrascu opunomoćiti poslovno sposobne fizičke osobe koje mogu u njegovo ime i za njegov račun koristiti sef te neograničeno raspolagati sadržajem sefa. U tom slučaju ovlašteni zaposlenik Banke će provesti identifikaciju Korisnika sefa i opunomoćenika te svojim potpisom na punomoći potvrditi da je punomoć dana od strane Korisnika sefa. Korisnik sefa snosi svu odgovornost za korištenje i raspolaganje sadržajem sefa te za eventualnu materijalnu štetu koja mu nastane uslijed postupanja opunomoćenika. Punomoć za korištenje (pristup) sefu nije prenosiva.

-          u članku 12. unesena je izmjena da Prestanak punomoći na temelju zakona proizvodi pravni učinak prema Banci od trenutka kada je Banka pismeno obaviještena o takvom prestanku punomoći.

U glavi VIII. NAKNADE I OBAVIJESTI

-          u članku 14. izmijenjen je uvjet za neplaćanje naknade za korištenje sefa te ukoliko Korisnik sefa ne plati naknadu za korištenje sefa sedam dana nakon produljenja ugovornog razdoblja, Banka će mu uputiti pisanu opomenu kojom će ga pozvati na plaćanje dospjele naknade te istovremeno izjaviti otkaz Ugovora ukoliko Korisnik sefa ne plati dospjelu naknadu u roku od mjesec dana od kada ga je Banka pozvala da plati dospjelu naknadu.

-          u članku 15. unesena je dopuna u slučaju da Korisnik sefa odbije primiti pošiljku ili se ista vrati s naznakom “nepoznat”, “odselio” ili slično, smatrat će se da je dostava izvršena danom predaje pošiljke poštanskom uredu.

U glavi  X. PRESTANAK KORIŠTENJA SEFA

-          u članku 17. unesena je izmjena da Korištenje sefa prestaje raskidom Ugovora, smrću Korisnika sefa ili prestankom postojanja poslovnog subjekta kao Korisnika sefa.

-          Ukoliko Ugovor raskida Korisnik sefa, isti je dužan dostaviti Banci pismenu izjavu o tome na unaprijed predviđenom obrascu, isprazniti sef, predati Banci ključeve sefa te platiti eventualna dugovanja prema Banci nastala u svezi s korištenjem sefa. Korisnik sefa je dužan platiti Banci troškove otvaranja sefa putem suda ili javnog bilježnika u visini stvarno nastalih troškova te trošak koji će nastati uslijed prisilnog otvaranja sefa (zamjene brava/vrata) u iznosu utvrđenom Tarifom naknada Banke te nadoknaditi svu drugu štetu koja nastane uslijed takvog otvaranja sefa. Banka ima pravo naplate svojih potraživanja prema Korisniku sefa s osnova naknade za korištenje sefa te troškova iz prethodnog stavka iz stvari pronađenih u sefu odnosne cijene dobivene njihovom prodajom.

-          u članku 18. unesena je dopuna da Banka može raskinuti Ugovor jednostranim raskidom i to u sljedećim slučajevima:  ako prestane mogućnost korištenja sefa u pojedinoj poslovnici u kojoj se nalazi sef, u slučaju podnošenja prijedloga za otvaranje stečaja potrošača nad Korisnikom sefa ili otvaranja takva postupka nad Korisnikom sefa, ako Banka ima razloga sumnjati na kršenje propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od strane Korisnika sefa ili opunomoćenika, u slučaju da Korisnik sefa ili opunomoćenik krše sankcije ili je poslovni odnos Korisnika sefa s Bankom protivan sankcijama, ako se utvrdi ili postoji opravdana sumnja da je Korisnik sefa ili opunomoćenik sankcionirana osoba, te u slučaju da na zahtjev Banke Korisnik sefa ili opunomoćenik ne predoče isprave ili ne dostavi Banci sve podatke potrebne za vođenje registra klijenata i računa.

U slučaju kada Banka raskine Ugovor, Banka će pozvati Korisnika sefa da isprazni sef i preda Banci ključeve sefa u roku od 8 dana. Korisnik sefa je dužan platiti Banci troškove otvaranja sefa putem suda ili javnog bilježnika u visini stvarno nastalih troškova te trošak koji će nastati uslijed prisilnog otvaranja sefa (zamjene brava/vrata) u iznosu utvrđenom Tarifom naknada Banke te nadoknaditi svu drugu štetu koja nastane uslijed takvog otvaranja sefa. Banka ima pravo naplate svojih potraživanja prema Korisniku sefa s osnova naknade za korištenje sefa te troškova iz prethodnog stavka iz stvari pronađenih u sefu odnosne cijene dobivene njihovom prodajom.

-          u članku 19. unesena je izmjena u slučaju kada Banka zbog tehničkih, sigurnosnih ili organizacijskih razloga prestane pružati uslugu korištenje sefova u pojedinoj poslovnici, Banka će o tome obavijestiti Korisnike sefova u toj poslovnici. Zajedno s obavijesti, Banka će pozvati Korisnike sefova u toj poslovnici da u roku od 30 dana isprazne sef koji upotrebljavaju te predaju ključeve sefa Banci. Ukoliko Korisnik sefa ne postupi po zahtjevu Banke, Banka može takve sefove koje Korisnici nisu ispraznili otvoriti putem suda ili javnog bilježnika, utvrditi njihov sadržaj te isti pohraniti kod sebe na čuvanje dok Korisnik sefa ili druga osoba, koja ima pravo na stvari i predmete pohranjene u sefu, iste ne preuzmu.

  • Izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja sa sefovima koji će biti u primjeni od 24. rujna 2021. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, rujan 2021. godine