Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 14. rujna 2019. godine

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas o izmjenama Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 14. rujna 2019. godine, kako slijedi:

 • U glavi II. Određenje pojmova, u članku 3. Banka je  dodala definicije slijedećih pojmova:

-          otvoreno bankarstvo  - korištenje  usluga povezanih s tekućim računom i/ili žiroračunom putem trećih pružatelja platnih usluga (AISP-a, PISP-a i PIISP-a),

-          Pružatelj usluge informiranja o računu (u daljnjem tekstu: AISP) – pružatelj platnih usluga koji obavlja djelatnost usluge informiranja o računu,

-          Pružatelj usluge iniciranja plaćanja (u daljnjem tekstu: PISP) - pružatelj platnih usluga koji obavlja djelatnost usluge iniciranja plaćanja po računu,

-          Pružatelj platnih usluga koji izdaje platni instrument (u daljnjem tekstu: PIISP) –pružatelj platnih usluga koji obavlja djelatnost usluge izdavanja kartičnih platnih instrumenata i postavlja upit Banci o raspoloživosti sredstava na računu,

-          Usluga iniciranja plaćanja - online elektronička usluga kojom korisnik zadaje nalog za plaćanje na teret računa, putem pružatelja usluge iniciranja plaćanja

-          Usluga informiranja o računu - online elektronička usluga kojom se korisniku, putem pružatelja usluge informiranja o računu, pružaju informacije o stanju i prometu po jednom ili više računa koje ima kod Banke,

-          Potvrda raspoloživosti sredstava – odgovor Banke na upit pružatelja platnih usluga koji izdaje platni instrument o raspoloživosti sredstava na računu,

te izbrisala pojam:

-          izravno terećenje – platna usluga za terećenje platiteljevog računa za plaćanje, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primatelja plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja dane Banci,

 • U glavi III. Zaštita povjerljivih informacija i suglasnost za korištenje osobnih podataka, u članku 5. dopunjen je sadržaj vezano za svrhu prikupljanja i obrade osobnih podataka korisnika koji glasi:

„Banka prikuplja i provodi obradu osobnih podataka korisnika, u svrhu uspostave i ugovaranja poslovnog odnosa (usluge/proizvoda), identifikacije prilikom korištenja proizvoda i usluga Banke, kontaktiranja i obavještavanja korisnika/ispitanika, izvršavanja ugovora i pružanja usluge, provedbe dubinske analize radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, u svrhu provedbe Globalnog standarda izvješćivanja (Common Reporting Standard – CRS), te poreznog propisa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pod nazivom Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), istraživanja i otkrivanja prijevara, procjene rizika, utvrđivanja poreznog statusa, u svrhu kontrole i nadzora u Banci, formiranja vlastitih evidencija te regulatornog izvješćivanja nadzornih tijela, u marketinške svrhe  te u druge svrhe propisane zakonom. “,

 • U glavi  V. Raspolaganje sredstvima na transakcijskom računu, u članku 12. Banka je dodala tekst kako slijedi:

„U pogledu raspolaganja sredstvima na računu opunomoćenik ima jednaka prava i obveze kao i korisnik. Opunomoćenik odgovara Banci za naknadu štete nastale raspolaganjem sredstvima na računu,  koja su poduzeta vlastitim radnjama, solidarno s korisnikom.

Opunomoćenik ima pravo koristiti i uslugu iniciranja plaćanja (za jednokratnu ili niz platnih transakcija) i uslugu informiranja o računu kao i dati suglasnost primateljima plaćanja za izvršenje SEPA izravnih terećenja.“

 • U glavi  VI. Platni instrumenti raspolaganja sredstvima na transakcijskom računu, u članku 14. Banka je izmijenila tekst koji sada glasi:

„Sredstvima na računu korisnik može raspolagati korištenjem sljedećih platnih instrumenata:

MB card Cirrus Maestro platne kartice (debitne kartice) uz identifikacijski dokument prilikom gotovinske uplate i isplate na šalterima Banke, te za bezgotovinske transakcije plaćanja na POS terminalima i podizanje ili polaganje gotovine na bankomatima u zemlji i inozemstvu sa znakom Cirrus Maestro“

i dodala tekst kako slijedi:

„Sredstvima na transakcijskom računu može se raspolagati i putem korištenja drugih usluga koje korisnik ugovori s Bankom ili putem trećih pružatelja platnih usluga (npr. trajni nalog, izravno terećenje, SEPA izravno terećenje, on-line bankarstvo, otvoreno bankarstvo).“

 • U glavi IX. Obavljanje platnih transakcija, u članku 26. Banka je izmijenila tekst koji sada glasi:

Banka će za korisnika obavljati platne transakcije u okviru raspoloživog stanja na računu, sukladno ovim Općim uvjetima i važećim zakonskim propisima. Banka će za korisnika obavljati sljedeće platne transakcije:

 1. polaganje gotovog novca na račun sa ili bez konverzije u poslovnici Banke:

a)      polog gotovog novca na račun,

b)      polog gotovog novca na račun uz konverziju pri čemu se obavlja polog gotovog novca u domaćoj valuti, a račun se odobrava u stranoj valuti. Za preračunavanje valuta (konverziju) primjenjuje se prodajni tečaj Banke za devize,

 1. podizanje gotovog novca s računa sa ili bez konverzije:

a)      isplata gotovog novca s računa u poslovnici Banke,

b)      isplata gotovog novca s računa na bankomatu ili EFTPOS uređaju sukladno posebnim uvjetima po debitnim platnim karticama,

c)      isplata gotovog novca uz konverziju pri čemu se obavlja isplata gotovog novca u jednoj valuti, a tereti se račun u drugoj valuti. Za preračunavanje valuta (konverziju) primjenjuje se kupovni tečaj Banke za devize.

 1. prijenos novčanih sredstava sa računa korisnika na račun za plaćanje kod korisnikovog pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga

a) izvršenjem SEPA izravnih terećenja

b) izvršenjem platnih transakcija putem platnih kartica

c) izvršenjem kreditnih transfera uključujući i trajne naloge

4. izdavanje i/ili prihvaćanja platnih instrumenata.

 • U glavi X. Zaprimanje naloga za plaćanje, u članku 27. Banka je dodala tekst vezano za
  zaprimanje naloga za plaćanje kako slijedi:

„Banka zaprima naloge za plaćanje neposredno od korisnika/opunomoćenika ili posredno preko primatelja plaćanja ili trećih pružatelja platnih usluga. Nalog za plaćanje može biti predan u papirnatom ili elektroničkom obliku, ovisno o korištenoj usluzi.“

 • U glavi XI. Davanje suglasnost za izvršenje naloga za plaćanje , u članku 31. Banka je izmijenila slijedeći tekst:

„Način na koji korisnik daje suglasnost Banci ovisi o platnom instrumentu i načinu iniciranja naloga:

 1. ako je nalog za plaćanje zadan u papirnatom obliku u poslovnici Banke - potpisom na nalogu za plaćanje s tim da potpis na nalogu mora biti istovjetan potpisu na potpisnoj odnosno platnoj kartici,
 2. ako je nalog za plaćanje zadan u elektroničkom obliku putem usluge iKBnet Active ili miKB Active, smatra se autoriziranim ako je uredno digitalno potpisan (upotrebom tokena ili mTokena) sukladno općim uvjetima za te usluge,
 3. ako je korisnik inicirao platnu transakciju platnom karticom smatra se da je suglasnost dana uručenjem kartice i unosom PIN-a ili bez utipkavanja PIN-a na pojedinim fizičkim prihvatnim mjestima na kojima je pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja definirao takvo provođenje transakcija, primjerice beskontaktna plaćanja, plaćanje cestarina i slično, suglasnost za izvršenje transakcije daje se samo upotrebom kartice, sukladno Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun .
 4. ako korisnik ili njegov opunomoćenik daju suglasnost za izvršenje SEPA izravnog terećenja primatelju plaćanja ili suglasnost daje korisnik davanjem punomoći za uslugu prebacivanja računa opisanu u glavi XVIII. ovih Općih uvjeta,
 5. ako korisnik daje suglasnost za izvršenje trajnog naloga potpisivanjem ugovora o trajnom nalogu s Bankom ili davanjem punomoći za uslugu prebacivanja računa opisanu u glavi XVIII. ovih Općih uvjeta,
 6. ako je korisnik inicirao platnu transakciju posredno uslugom iniciranja plaćanja putem PISP-a.“
 • U glavi XII. Opoziv neizvršenog naloga za plaćanje, u članku 32. Banka je dodala tekst vezano za opoziv naloga za plaćanje kako slijedi:

„Ako je platna transakcija inicirana putem pružatelja usluge iniciranja plaćanja (PISP), korisnik može opozvati takav nalog samo kod pružatelja usluge kod kojeg je nalog i zadao u okvirima i pravilima za opoziv naloga Banke.“

 • U glavi XIV.  Izvršenje i odbijanje naloga za plaćanje, u članku 36. Banka je dodala slijedeći tekst:

„Banka će isključivo u dogovoru s korisnikom odbiti izvršiti nalog za plaćanje ako prilikom provedbe mjera istraživanja i otkrivanja prijevara utvrdi da se radi o prijevarnoj platnoj transakciji.

Banka je ovlaštena odbiti izvršenje naloga za plaćanje u slučajevima ako utvrdi ili posumnja da bi izvršenje naloga bilo protivno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, međunarodnim mjerama ograničavanja i/ili drugim prisilnim propisima, odnosno sankcijama koje primjenjuju Sjedinjene Američke Države.

Korisnik je obvezan Banci, na njezin zahtjev i u roku koji odredi Banka, dostaviti sve podatke i dokumentaciju koje ga zatraži Banka kako bi provjerila je li izvršenje naloga za plaćanje protivno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, međunarodnim mjerama ograničavanja i/ili drugim prisilnim propisima, odnosno sankcijama koje primjenjuju Sjedinjene Američke Države.

Banka je ovlaštena zastati s izvršenjem naloga za plaćanje sve dok joj korisnik ne dostavi sve zatražene podatke i dokumentaciju kako bi provjerila je li izvršenje naloga za plaćanje protivno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, međunarodnim mjerama ograničavanja i/ili drugim prisilnim propisima, odnosno sankcijama koje primjenjuju Sjedinjene Američke Države te prilikom provedbe mjera istraživanja i otkrivanja prijevara.  U slučaju da joj korisnik zatražene podatke i dokumentaciju ne dostavi u zatraženom roku, Banka može izvršiti nalog za plaćanje i nakon proteka roka koji je za izvršenje naloga za plaćanje određen Terminskim planom, ako je to posljedica provjere okolnosti iz ovog stavka. Zbog navedenog razloga Banka nije odgovorna za izvršenje naloga sa zakašnjenjem.“

 • Dodana je nova glava  XVI. Platne usluge trećih pružatelja platnih usluga, te je u članku 41. Banka dodala slijedeći tekst:

„Korisnik se može koristiti platnim uslugama trećih pružatelja platnih usluga i to: uslugom iniciranja plaćanja koju pruža pružatelj usluga iniciranja plaćanja (PISP), uslugom informiranja o računu koju pruža pružatelj usluga informiranja o računu (AISP) i davanje potvrde raspoloživosti sredstava koju pruža pružatelj platnih usluga koji izdaje platni instrument (PIISP) na sljedeći način:

a)      Korisnik može putem PISP-a inicirati platnu transakciju na teret svoga računa, nakon čega PISP preusmjerava korisnika na sučelje Banke radi provođenja pouzdane autentifikacije korisnika. Banka pruža PISP-u informacije o zadanom nalogu za plaćanje, kao i o izvršenju plaćanja, koje dajei korisniku kada kao platitelj izravno kod Banke zadaje nalog za plaćanje.  Banka na istovjetan način postupa s nalozima za plaćanje zadanima preko PISP-a, kao što postupa s nalozima za plaćanje koje platitelj izravno zadaje kod Banke.

b)      Korisnik može dati suglasnost AISP-u za pristup informacijama o stanju i prometu po računu. Nakon davanja suglasnosti AISP-u, korisnik se preusmjerava na sučelje Banke radi provođenja pouzdane autentifikacije korisnika te AISP šalje Banci upit o informacijama o stanju i prometu po računu. Nakon što Banka provede pouzdanu autentifikaciju korisnika, Banka AISP-u omogućava pristup informacijama zatraženima prethodno navedenim upitom. Korisnik putem AISP-a može pristupiti informacijama o stanju i prometu po računu, kojima može pristupiti i izravno putem usluga on-line bankarstva.

Suglasnost koju korisnik daje AISP-u isključivo je dio ugovornog odnosa između korisnika i AISP-a te svaku izmjenu ili opoziv iste korisnik poduzima prema AISP-u. Korisnik može s AISP-om ugovoriti način, uvjete i učestalost postavljanja upita o informacijama o računu u Banci, a Banka po takvim upitima postupa sukladno ovim Općim uvjetima.

c)      Korisnik može dati suglasnost PIISP-u za potvrdu raspoloživosti sredstava temeljem ugovornog odnosa između njega i PIISP-a.

Korisnik  je upoznat s činjenicom da izvršenje platne transakcije inicirane platnim instrumentom izdane od PIISP-a ovisi o pokriću na računu na datum izvršenja, neovisno o danom odgovoru na upit o raspoloživosti po računu.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da Banka ni na koji način ne odgovara za obveze koje proizlaze iz ugovornog odnosa korisnika i PISP-a, AISP-a i PIISP-a, kao trećih pružatelja platnih usluga, već je aktivnost Banke usmjerena isključivo na provedbu platnih usluga ugovorenih između korisnika i navedenih pružatelja platnih usluga.“

 • Zbog ukidanja usluge izravno terećenje za sve primatelje plaćanja, Izmijenjena je glava XVI. Izravna terećenja i trajni nalozi u glavu XVII. SEPA izravna terećenja i trajni nalozi te je u daljnjem tekstu ovih Općih uvjeta ukinut tekst vezan za uslugu izravno terećenje.
 • U glavi XIX. Naknade, kamatne stope i valutni tečajevi, u članku 56. Banka je izmijenila slijedeći tekst:

„Banka ima pravo, temeljem ovih Općih uvjeta, obračunatu dospjelu neplaćenu naknadu i stvarne troškove naplatiti na teret sredstava bilo kojeg računa korisnika otvorenog u Banci bez njegove izričite suglasnosti ili na bilo koji drugi način koji Banka ocijeni da je potreban.“

 • U glavi XXI. Obavijesti u članku 59. dodan je slijedeći tekst:

„Ako je evidentiran promet po računu, korisnik i Banka suglasni su da se dostava izvatka i drugih obavijesti obavlja u poslovnicama Banke te dodatno putem on-line bankarstva ako korisnik ima ugovorenu uslugu on-line bankarstva i putem ostalih kanala koje mu Banka stavi na raspolaganje (npr. e-mail), i to najmanje jednom mjesečno, bez naknade.

Ako nije evidentiran promet po računu, izvadak prometa po računu se ne izrađuje već informacije o stanju računa korisnik može zatražiti u svim poslovnicama ili putem on-line bankarstva.

Na izričit zahtjev korisnika, ako je evidentiran promet po računu, Banka će jednom mjesečno dostavljati izvadak o stanju i promjenama na svim računima otvorenim u Banci u papirnatom obliku na adresu korisnika prijavljenu u Banci bez naknade.“

 • U glavi XXV. Izmjene i otkaz ugovora, u članku 70. Banka je navela slučajeve u kojima može otkazati ugovor s trenutnim učinkom te je dodan tekst kako slijedi:

„Banka može otkazati ugovor s trenutnim učinkom u slučajevima kad Banka utvrdi

-          da je korisnik prekršio odredbe okvirnog ugovora;

-          da je korisnik pri sklapanju ugovora o otvaranju i vođenju transakcijskog računa ili ugovora o pojedinoj dodatnoj usluzi dostavio Banci pogrešne ili neistinite osobne podatke ili druge podatke potrebne za pravilno i zakonito pružanje usluge;

-          da korisnik poslovanjem po računu narušava ugled Banke;

-          da korisnik postupa suprotno prisilnim propisima Republike Hrvatske i moralu društva;

-          da Banka utvrdi ili posumnja na mogućnost povrede odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih provedbenih propisa;

-          da korisnik na zahtjev Banke ne dostavi tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za uspostavu i nastavak zasnovanog ugovornog odnosa u skladu s propisima Republike Hrvatske i općim aktima Banke;

-          da korisnik ne izvrši plaćanje ili zakasni s plaćanjem bilo koje novčane obveze po bilo kojem poslovnom odnosu s Bankom te ako nastanu druge okolnosti ili ako prijeti nastanak drugih okolnosti za koje Banka može razumno pretpostaviti da povećavaju rizik da korisnik neće uredno ispunjavati obveze po računu;

U navedenim slučajevima ugovor prestaje s danom otposlanja Obavijesti o otkazu putem poštanskog ureda na adresu korisnika koju je korisnik dostavio Banci kao adresu svojeg prebivališta bez obzira da li je dostava uredna ili nije.

Zatečena sredstva na računu dostupna su korisniku i nakon prestanka ugovora. „

Izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba-potrošača koji će biti u primjeni od 14. rujna 2019. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, srpanj 2019. godine