Obavijest korisnicima platnih usluga o uvođenju IBAN-a u nacionalni platni promet i novih obrazaca za plaćanje HUB-3 i HUB3-A

Umag, svibanj 2012.

Uvođenje IBAN-a za plaćanja u Hrvatskoj 

Od 01. lipnja 2012. godine prilikom plaćanja u zemlji, moguća je upotreba IBAN konstrukcije transakcijskog računa platitelja i primatelja sukladno izmjenama i dopunama Odluke o nalozima za plaćanje i Odluke o otvaranju transakcijskih računa (NN 3/11, 135/11). 

Od 01. lipnja 2013. godine IBAN konstrukcija transakcijskih računa postaje obavezna u nacionalnom platnom prometu do kojeg datuma će i naša Banka omogućiti izvršenje plaćanja na takav način. 

U prijelaznom razdoblju od 01. lipnja 2012. do 01. lipnja 2013. i dalje su moguća plaćanja naloga s dosadašnjom konstrukcijom računa platitelja i primatelja u formi VBDI + broj računa (primjer 2380006 – 3243000000) ali i plaćanja naloga upotrebom IBAN konstrukcije transakcijskog računa (primjer IBAN konstrukcije računa za broj računa u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. 3243000000: HR1123800063243000000) 

Nalozi za plaćanje u korist transakcijskih računa u Banci bit će izvršeni i u jednoj i u drugoj formi. 

Podatak o IBAN-u dostupan Vam je u bankovnom izvatku, iKBnet-om, u potvrdi o obavljenim transakcijama i potvrdi o provedenim plaćanjima. 

Kod plaćanja iKBnet-om, u izbornicima za plaćanje naloga, kao i predlošcima za plaćanje, svi Vaši transakcijski računi bit će evidentirani u IBAN formatu. Račun primatelja možete unositi u dosadašnjem formatu (VBDI+broj računa) ili IBAN formatu. 

IBAN 
  
IBAN (International Bank Account Number) je broj transakcijskog računa (tekućeg računa, žiro računa i računa za posebne namjene) kreiran po međunarodnim standardima. Hrvatski IBAN sastoji se od 21. znaka: 
- prva dva znaka predstavljaju oznaku za Republiku Hrvatsku (HR) 
- sljedeća dva znaka (numerička) predstavljaju kontrolne znamenke broja računa 
- sljedećih sedam znakova predstavljaju Vodeći Broj Depozitne Institucije (VBDI) kod koje se vodi transakcijski račun 
- posljednjih deset znakova predstavljaju broj Vašeg transakcijskog računa (u formatu od 10 znamenki) 
  
Novi obrasci za plaćanje HUB-3 i HUB-3A 
      
Sukladno Odluci o nalozima za plaćanje (NN 3/2011), novi obrasci HUB-3 i HUB-3A, primjenjivat će se od 01. lipnja 2012. godine: 
- HUB-3 je univerzalan i koristi se za plaćanja u zemlji i inozemstvu, dok je obrazac HUB-3A namijenjen  samo za nacionalna plaćanja. 
- Novi obrasci popunjavat će se u formatu: VBDI+broj računa ili u IBAN formatu 
- Osim novih HUB-3 i HUB-3A, koriste se i nadalje stari obrasci HUB1 i HUB1-1