Obavijest – izmjena Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 18. lipnja 2018. godine

Obavještavamo Vas da se temeljem nove europske regulative, Opće uredbe o zaštiti podataka- Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (tzv. "GDPR"), mijenjaju Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 18. lipnja 2018. godine kako slijedi:

 - dodaje se novi stavak u članku 5. koji glasi:

„Na području zaštite osobnih podataka Banka primjenjuje odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine 48/2018) te ostalih relevantnih propisa.

Zaštitu osobnih podataka Banka je dodatno uredila Politikom zaštite osobnih podataka, koja je javno objavljena i dostupna strankama na mrežnim stranicama Banke.“

Ažurirani Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, lipanj 2018. godine