Obavijest – izmjena Općih uvjeta izvršenja SEPA izravnih terećenja (Osnovna HRK SDD shema) s primjenom od 18. lipnja 2018. godine

Obavještavamo Vas da se temeljem nove europske regulative, Opće uredbe o zaštiti podataka- Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (tzv. "GDPR"), mijenjaju Opći uvjeti izvršenja SEPA izravnih terećenja (Osnovna HRK SDD shema) s primjenom od 18. lipnja 2018. godine kako slijedi:

- dodaje se glava X. Zaštita povjerljivih informacija i suglasnost za korištenje osobnih podataka koja glasi:

Članak 17.
činjenice i okolnosti koje je Banka saznala na osnovi pružanja usluga platitelju, smatraju se bankovnom tajnom, a Banka ih smije davati na pisani zahtjev samo platitelju, nadležnim institucijama i drugim tijelima u slučajevima koji su propisani zakonom.

Članak 18.
Banka može prikupljati i provoditi obradu osobnih podataka platitelja kojima raspolaže na temelju obavljanja svoje djelatnosti u svrhu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma, sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara ili u svrhu formiranja vlastitih evidencija. Prikupljanje i obrada takvih podataka obavlja se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Na području zaštite osobnih podataka Banka primjenjuje odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine 48/2018) te ostalih relevantnih propisa.
Zaštitu osobnih podataka Banka je dodatno uredila Politikom zaštite osobnih podataka, koja je javno objavljena i dostupna strankama na mrežnim stranicama Banke."

Dosadašnje glave od X. do XII. mijenjaju redne brojeve u XI. do XIII.

Ažurirani Opći uvjeti izvršenja SEPA izravnih terećenja (Osnovna HRK SDD shema) objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, lipanj 2018. godine