Mjere za pomoć poslovnim subjektima pogođenim COVID-19

Banka poslovnim subjektima koji su pogođeni posljedicama izazvanim pandemijom koronavirusa omogućava sljedeće mjere pomoći:

1)    MORATORIJ

2)    REPROGRAM

3)    KREDIT ZA LIKVIDNOST

U nastavku pojašnjenje pojedinih mjera:

1)  MORATORIJ – odgoda plaćanja obveza po kreditu

Poslovni subjekti pogođeni posljedicama izazvanim pandemijom koronavirusa mogu podnijeti Zahtjev za odgodu plaćanja obveza po kreditu (moratorij).

Osnovni elementi moratorija:

  • ugovorena kamatna stopa se ne mijenja 
  • za vrijeme trajanja moratorija Banka ne obračunava i ne naplaćuje zateznu kamatu
  • banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva za moratorij
  • uvjet ugovaranja moratorija je da je klijent na 31.12.2019. uredno izvršavao svoje obveze prema Banci

Zahtjev za moratorij mogu podnijeti poslovni subjekti koji su kao posljedica pandemije koronavirusa:

-       privremeno zastali s poslovanjem, imaju značajniji pad prihoda ili ga očekuju u narednom razdoblju

-       imaju ili očekuju otežanu naplatu svojih potraživanja te očekuju značajnije smanjenje novčanih tijekova i likvidnosti,

Moratorij se može zatražiti na rok od 3, 6, 9 ili 12 mjeseci.

Klijenti mogu izabrati sljedeće opcije moratorija:

a)    za vrijeme trajanja moratorija otplata glavnice se stavlja u mirovanje, a kamata se za vrijeme moratorija plaća po ugovorenoj kamatnoj stopi

b)    za vrijeme trajanja moratorija otplata i glavnice i kamate se stavlja u mirovanje. U tom slučaju se u razdoblju moratorija obračunava redovna kamata te je klijent tako obračunatu kamatu dužan podmiriti jednokratno nakon isteka perioda moratorija

2) REPROGRAM – izmjena dinamike i iznosa otplate

Svi oni klijenti koji su snažnije pogođeni pandemijom te im moratorij nije dovoljno olakšao urednu otplatu kredita, mogu, nakon što Banka klijentu odobri zatraženi moratorij, banci podnijeti dodatno i Zahtjev za reprogram kredita. Pri tome su klijenti Banke dužni dostaviti dokumentaciju za odobrenje reprograma koja je propisana internim aktima Banke.

Reprogramom kredita se preostali rokovi dospijeća kredita kao i visina rata ili anuiteta mogu izmijeniti. Banka će analizirati svaki zahtjev individualno temeljem dostavljene dokumentacije te donijeti odluku u skladu s internim aktima banke.

3) KREDITI ZA LIKVIDNOST

Klijentima poslovnim subjektima čije je poslovanje pogođeno pandemijom koronavirusa te imaju potrebu za dodatnom likvidnošću za očuvanje gospodarske aktivnosti i likvidnosti te očuvanja radnih mjesta Banka će sagledati mogućnost odobrenja kredita za likvidnost u suradnji s nadležnim državnim agencijama i razvojnim bankama praćene garantnim shemama i drugim pokrićima rizika.

Zahtjev za kredit za likvidnost poslovni subjekti podnosi putem FINA on-line portala MJERE, uspostavljenog za sve poslovne subjekte u svrhu prijave ugroženosti poslovanja uslijed COVID-19 pandemije. Prijava i svi ostali detalji o Mjerama na ovoj poveznici

Preporučujemo korisnicima kredita kod kojih nije došlo do pogoršanja financijskog položaja i imaju redovite prihode da i nadalje nastave izvršavati svoje financijske obveze sukladno ugovorima i otplatnim planovima.

UPUTE ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA MJERE POMOĆI

Zahtjev za moratorij

Obrasci Zahtjeva za mjeru moratorija dostupni su na web stranici Banke (poveznica) i u  poslovnici Banke.

Ispravno popunjen i potpisan obrazac Zahtjeva potrebno je dostaviti u Banku u elektroničkom obliku mailom, putem pošte ili osobno u poslovnicu Banke.

Zahtjev mora biti ovjeren žigom i potpisom ovlaštene osobe. Ukoliko šaljete zahtjev putem maila isti molimo poslati na mail adresu Vašeg osobnog bankara te isti mora biti poslan s mail adrese prijavljene Banci kao kontakt mail adresa.

Banka će obraditi svaki pojedinačni Zahtjev u najkraćem roku.

Ukoliko je Banci dostavljena sva potrebna i odgovarajuća dokumentacija, Banka će vas putem istog komunikacijskog kanala kojim je Zahtjev podnesen obavijestiti o odobrenju Vašeg Zahtjeva. 

link na zahtjev u pripremi

Važno! Prije odobrenja Zahtjeva za motorijem potrebno se registrirati  na FINA on-line portal MJERE, ko je uspostavljen za sve poslovne subjekte u svrhu prijave ugroženosti poslovanja uslijed COVID-19 pandemije. Prijava i svi ostali detalji o Mjerama na ovoj poveznici

U slučaju zahtjeva za moratorijem Banka će u najkraćem roku obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas o uvjetima odobrenja te novim rokovima dospijeća anuiteta/rata i kamata uz dostavljanje novog plana otplate i ostale dokumentacije.

Zahtjev za reprogram

Ukoliko za vrijeme trajanja moratorija klijent utvrdi potrebu da je ugovorene rokove dospijeća kredita kao i visinu rata ili anuiteta potrebno dodatno mijenjati da bi mogao uredno izvršavati svoje obveze, potrebno je obratiti se svom osobnom bankaru putem telefona ili maila koji će uputiti klijenta o načinu podnošenja zahtjeva za reprogramom kredita.

Važno! Prije odobrenja Zahtjeva za reprogramom potrebno se registrirati  na FINA on-line portal MJERE, koji je uspostavljen za sve poslovne subjekte u svrhu prijave ugroženosti poslovanja uslijed COVID-19 pandemije. Prijava i svi ostali detalji o Mjerama na ovoj poveznici

Zahtjev za kredit za likvidnost

Klijentima poslovnim subjektima čije je poslovanje pogođeno pandemijom koronavirusa te imaju potrebu za dodatnom likvidnošću za očuvanje gospodarske aktivnosti i likvidnosti te očuvanja radnih mjesta Banka će sagledati mogućnost odobrenja kredita za likvidnost u suradnji s nadležnim državnim agencijama i razvojnim bankama praćene garantnim shemama i drugim pokrićima rizika.

Važno!  Zahtjev za kredit za likvidnost poslovni subjekt podnosi putem FINA on-line portala MJERE, uspostavljenog za sve poslovne subjekte u svrhu prijave ugroženosti poslovanja uslijed COVID-19 pandemije. Prijava i svi ostali detalji o Mjerama na ovoj poveznici

Za sve ostale informacije obratite se svom osobnom bankaru putem telefona ili maila.