Mastercard revolving

 

 

1. Korisnici kredita

 

Korisnici Mastercard revolving kreditne kartice.

 

2. Kreditni uvjeti

Iznos kredita:

Valuta kredita:

Način i rok isplate kredita:

Trajanje ugovora o kreditu:

Traženi instrumenti osiguranja:

od 500,00 EUR do 20.000,00 EUR

EURO

korištenjem Mastercard revolving kreditne kartice

na neodređeno vrijeme

izjava o suglasnosti o zapljeni primanja, zadužnica ili depozit

 

3.Troškovi kredita

Kamatne stope:

redovna kamata: od 4,87 % do 7,07 % godišnje

zatezna kamata: 5,50 %

EKS:

Primjer:

Na iznos kredita od 5.000,00 EUR i nominalnu kamatnu stopu od 7,07 % EKS iznosi: 7,31 %

Napomena:  EKS je izrađen uz sljedeće pretpostavke:

- kredit je iskorišten u cijelosti na dan izrade obrasca

- mjesečna otplata 5% preostalog duga

- otplata kredita u 77 mjesečnih obroka

- iznos prve mjesečne otplate glavnice: 235,28 EUR

- naplaćena upisnina i članarina prema trenutno važećoj tarifi

 

Vrsta usluge

Visina naknade u KN

 

Visina naknade u EUR

Naknade:

Jednokratna upisnina za osnovnog korisnika:

Jednokratna upisnina za dodatnog korisnika:

Godišnja članarina za osnovnog korisnika:

Godišnja članarina za dodatnog korisnika:

 

Naknade za podizanje gotovine na bankomatima i EFTPOS terminalima:

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvadak računa o troškovima i plaćanjima nastalih korištenjem kartice – jednom mjesečno:

 

Izrada kartice na zahtjev klijenta:

Izrada PIN-a na zahtjev klijenta:

Troškovi neopravdanih reklamacija:

Objava kartice na stop listu:

Hitna promjena limita i/ili raspoloživog iznosa:

Reguliranje statusa kartice:

Naknada za blokiranje kartice:

Obrada zahtjeva za promjenu kreditnog limita:

Ponovno štampanje mjesečne obavj.o učinjenim troškovima:

Izlistavanje prometa kartice ili računa:

Naknada za promjene podataka računa:

Hitna izrada kartice na zahtjev korisnika:

bez naknade

bez naknade

bez naknade

bez naknade

 

 

- 20,00 kn + 2,50% na   terminalima IKB-a

- 20,00 kn + 2,50% na terminalima u zemlji

- 20,00 kn + 2,50% na terminalima u inozemstvu

- 20,00 kn + 2,50% na terminalima izvan Europe

 

 

bez naknade

 

50,00 kn

20,00 kn

stvarni troškovi uvećani za PDV, min 150,00

stvarni troškovi + PDV

50,00 kn

20,00 kn

bez naknade

50,00 kn

 

20,00 kn

10,00 kn po stranici

20,00 kn

500,00 kn

bez naknade

bez naknade

bez naknade

bez naknade

 

 

- 2,65 EUR + 2,50% na terminalima IKB-a

- 2,65 EUR + 2,50% na terminalima u zemlji

- 2,65 EUR + 2,50% na terminalima u inozemstvu

- 2,65 EUR + 2,50% na terminalima izvan Europe

 

 

bez naknade

 

6,64  EUR

2,65  EUR

stvarni troškovi uvećani za PDV, min 19,91 EUR

 stvarni troškovi + PDV

6,64  EUR

2,65  EUR

bez naknade

6,64  EUR

 

2,65  EUR

1,33 EUR po stranici

2,65  EUR

66,36 EUR

 

Uvjeti za promjenu kamata i naknada;

Napomena: Pravila za promjenu kamatne stope nalaze se u Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima