Krediti za trajna obrtna sredstva

Namjena ovih kredita je omogućiti financiranje nabave trajnih obrtnih sredstava.

Karatkeristike:

  • Rok otplate do 5 godina
  • Instrumenti osiguranja određuju se u dogovoru s Korisnikom kredita sukladno internim aktima Banke
  • Kamatna stopa određuje se ovisno o bonitetu klijenta

Informacije na telefon:

702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr