Krediti za financiranje poduzetnika na podr.općine Ćavle

 1. 1.       Korisnici kredita: Poduzetnici sa sjedištem ili prebivalištem na području Općine Čavle
 2. 2.       Namjena kredita:
 • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata
 • kupnja opreme ili pojedinih dijelova opreme
 • trajna obrtna sredstva
 • za refundaciju vlastitih ulaganja izvršenih u razdoblju od 6 mjeseci koji prethode podnošenju

zahtjeva za kredit

 1. 3.       Iznos kredita:
 • Krediti bez valutne klauzule            
  • za trajna obrtna sredstva: do 200.000,00 Kn
  • za investicije: od 75.000 Kn do 750.000,00 Kn
  • Krediti uz valutnu klauzulu u EUR
   • za trajna obrtna sredstva: do 25.000,00 EUR
   • za investicije: od 20.000,00 EUR do 100.000,00 EUR
 1. 4.       Kamatna stopa:
 • Krediti za trajna obrtna sredstva
  • 3,50% fiksna za kredite u kunama
  • 3,50% fiksna za kredite uz valutnu klauzulu u EUR
  • Investicijski krediti
   • 3,00% fiksna za kredite u kunama
   • 3,00% fiksna za kredite uz valutnu klauzulu u EUR

Općina Čavle subvencionira kamatu u visini od 3,00 postotna poena

 1. 5.       Naknada: 0,50% na iznos odobrenog kredita, jednokratno
 2. 6.       Rok otplate kredita:
 • za trajna obrtna sredstva: do 5 godina
 • za investicije: do 10 godina    
 1. 7.       Način otplate kredita: mjesečne ili tromjesečne rate
 2. 8.       Poček: do 1 godine od dana prelaska kredita u otplatu
 3. 9.       Način korištenja kredita
 • za trajna obrtna sredstva: isplatom na transakcijski račun korisnika kredita
 • za investicije: bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za korisnika kredita na osnovu odgovarajuće dokumentacije u visini od najmanje 60%, te isplatom Korisniku kredita na transakcijski račun, do najviše 40% iznosa odobrenog kredita