Krediti za članove obrtničke komore Istarske županije

Članovi Obrtničke komore Istarske županije koji posluju putem poslovnog računa otvorenog u Banci na raspolaganju imaju sljedeće kreditne linije:

-          kratkoročni krediti za obrtna sredstva

-          kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone

-          dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva

-          dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme

-          dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata

Karakteristike:

  • Kratkoročni krediti: rok otplate do 12 mjeseci
  • Dugoročni krediti: rok otplate do 12 godina

Banka će obrtnicima odobravati Business Charge kreditnu karticu bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja zaključno do 31.12.2023.

Banka će obrtnicima koji ugovore korištenje usluge Mobilnog bankarstva – mIKB Business za poslovne subjekte, omogućiti korištenje te usluge bez obračuna i plaćanja mjesečne naknade do 31.12.2023.

Informacije na telefon:

702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr 

Korisnici kredita:

 

Članovi Obrtničke komore Istarske županije koji posluju putem poslovnog računa otvorenog u Banci, a zadovoljavaju uvjete kreditne sposobnosti u skladu s internim aktima Banke.

Namjena kredita:

 

a)       kratkoročni krediti za obrtna sredstva

b)       kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone

c)       kratkoročni revolving krediti za obrtna sredstva

d)       dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva

e)       dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme

f)        dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata

Kreditni uvjeti

Iznos kredita:

ovisno o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita

Kamatna stopa:

 a)       kratkoročni krediti za obrtna sredstva: 4,25% godišnje, fiksna

b)       kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone: 4,00% godišnje, fiksna

c)       kratkoročni revolving krediti za obrtna sredstva:  od 4,25% do 6,25% godišnje, fiksna, ovisno o bonitetu klijenta

d)       dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva: od 4,00% do 5,00% godišnje, fiksna, ovisno o bonitetu klijenta

e)       1.   dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme do 5 godina:

 od 4,00% do 5,00% godišnje, fiksna, ovisno o bonitetu klijenta

  1.  2.   dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme do 7 godina:

                 u prve tri godine otplate od 4,00% do 5,00% godišnje fiksna, nakon toga od

                3-mjesečni EURIBOR + 1,50 p.p. do 3-mjesečni EURIBOR + 2,50 p.p, godišnje,  

                promjenjiva, ovisno o bonitetu klijenta

f)        dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata: u prve tri godine otplate od 4,00% do 5,00% godišnje fiksna, nakon toga od 3-mjesečni EURIBOR + 1,50 p.p. do 3-mjesečni EURIBOR + 2,50 p.p, godišnje, promjenjiva, ovisno o bonitetu klijenta

Rok i način otplate:

a)       kratkoročni krediti: do 12 mjeseci od prelaska kredita u otplatu

b)       kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone: do 31.10. 2023. (u ratama koje dospijevaju na naplatu 31.07., 31.08., 30.09. i 31.10.)

c)       kratkoročni  revolving krediti: do 12 mjeseci od prelaska kredita u otplatu

d)       dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva: do 5 godina

e)       dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme:

  1. za kredite uz fiksnu kamatnu stopu: do 5 godina
  2. za kredite uz kombiniranu kamatnu stopu: do 7 godina

f)        dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširanje gospodarskih i/ili poslovnih objekata: za kredite uz valutnu klauzulu u EUR : do 12 godina

Dugoročni krediti: mogućnost otplate u mjesečnim ili tromjesečnim ratama, a ukoliko se radi o djelatnosti sezonskog karaktera i ratama koje dospijevaju na naplatu 30.06., 31.07., 31.08. i 30.09.

Poček:

  • do 6 mjeseci za kredite s rokom otplate od 12 do 36 mjeseci
  • do 1 godine za kredite s rokom otplate od 3 do 7 godina
  • do 2 godine za kredite s rokom otplate od 7 do 12 godina

Rok počeka ulazi u rok otplate.

Naknada:

  •      za kredite s rokom otplate do uključujući 12 mjeseci: 0,40% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed,      
  • za kredite s rokom otplate preko 12 mjeseci: 0,80% od iznosa kredita, jednokratno unaprijed

Način korištenja kredita:

Jednokratno ili sukcesivno isplatom na račun korisnika kredita /dobavljača/izvođača radova na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita, ovisno o namjeni kredita