Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanja

Banka

Naziv

Istarska kreditna banka Umag d.d.

OIB

65723536010

Sjedište

E. Miloša 1, 52470 Umag

Opis glavnih značajki usluge

Naziv

Usluga prebacivanja računa za plaćanje iz jedne banke u drugu unutar Republike Hrvatske prema Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (u daljnjem tekstu Zakon).

 

Vrsta računa za plaćanje

 

Transakcijski računi

 

Popis usluga koje mogu biti predmet prebacivanja

Ponavljajući dolazni kreditni transferi

Trajni nalozi

Izravna terećenja

KORAK 1

Podnošenje Punomoći potrošača za uslugu prebacivanja

Potrošač u banci koja je primatelj:

 • otvara transakcijski račun (ako nema već otvoren),
 • potpisuje Punomoć potrošača za uslugu prebacivanja (dalje: Punomoć) u minimalno dva primjerka.

 

Punomoć je dokument temeljem kojeg potrošač ovlašćuje banku koja je primatelj i banku koja obavlja prijenos da provedu sve potrebne radnje za provedbu usluge prebacivanja.

 

Usluga prebacivanja sastoji se u prijenosu s banke koja obavlja prijenos na banku koja je primatelj:

 • informacija o svim ili određenim trajnim nalozima za kreditne transfere, ponavljajućim izravnim terećenjima i ponavljajućim dolaznim kreditnim transferima koji se izvršavaju na transakcijskom računu i/ili
 • dijela ili cijelog pozitivnog stanja s jednog transakcijskog računa na drugi uz zatvaranje ili bez zatvaranja istog kod banke koja obavlja prijenos.
 • informacija o datumu od kada se trajni nalozi za  kreditne transfere i  izravna terećenja mogu početi izvršavati – najraniji datum koji potrošač može odrediti u Punomoći.

 

Za svaki transakcijski račun u banci koja je primatelj, na koji se provodi prebacivanje iz banke koja obavlja prijenos, potrošač potpisuje zasebnu Punomoć.

 

Potrošač sam odlučuje o opsegu usluge prebacivanja i to navodi u Punomoći.

KORAK 2

Obveze banke koja je primatelj

Banka koja je primatelj u roku 2 radna dana od primitka Punomoći potrošača dostavlja banci koja obavlja prijenos sve potrebne informacije iz Punomoći (po potrebi i Punomoć) za provedbu usluge prijenosa.

 

 

KORAK 3

Obveze banke koja obavlja prijenos

 

Banka koja obavlja prijenos u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja svih potrebnih informacija iz Punomoći za provedbu usluge prijenosa:

 • šalje banci koja je primatelj Popis usluga koje su predmet prebacivanja ( Prilog 1. Punomoći),
 • šalje potrošaču Popis usluga koje se prenose, ako ga je potrošač zatražio u Punomoći,
 • postupa s izravnim terećenjima, trajnim nalozima i ponavljajućim dolaznim kreditnim transferima na način naveden u Punomoći,
 • prenosi dio ili cijeli iznos pozitivnog stanja navedenog u Punomoći,
 • zatvara transakcijski račun sukladno Punomoći ako su za to stvoreni preduvjeti
 • kontaktira potrošača ako na računu koji se zatvara ima nepodmirenih potraživanja ili drugih razloga koji sprječavaju zatvaranje računa.

KORAK 4

Obveze banke koja je primatelj

 

U roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja Popisa usluga koje se prenose iz banke koja obavlja prijenos, ako su ispunjeni svi uvjeti za prebacivanje, sukladno Punomoći:

 • omogućava izvršenje izravnih terećenja,
 • otvara trajne naloge i omogućava izvršenje istih.

 

Banka koja je primatelj nema obavezu uspostaviti usluge koje i inače ne nudi svojim klijentima.

 

 • Na zahtjev potrošača dostavlja pisanu obavijest i kopiju punomoći za obavještavanje o podacima o novom računu za plaćanje isplatiteljima ponavljajućih dolaznih kreditnih transfera i primateljima izravnih terećenja, te o datumu kada će se izravna terećenja početi izvršavati s tog računa ili uručuje  potrošaču potvrde o broju transakcijskog računa  ako je potrošač  naveo da će sam obavijestiti isplatitelje ponavljajućih dolaznih kreditnih transfera i primatelje izravnih terećenja.

 

Banka koja je primatelj šalje pisane obavijesti i kopiju punomoći za obavještavanje o podacima o novom računu za plaćanje, no ne preuzima odgovornost da će primatelji pisama postupiti prema istima.

Obveze potrošača

Potrošač snosi odgovornost za pravovremeno slanje potvrda o broju transakcijskog računa primateljima izravnih terećenja i isplatiteljima ponavljajućih dolaznih kreditnih transfera ako je naveo da će sam obavijestiti isplatitelje ponavljajućih dolaznih kreditnih transfera i primatelje izravnih terećenja.

 

Potrošač ima obvezu kontrolom svog računa pratiti izvršenje usluga koje su bile predmet prebacivanja.

Rok za prebacivanje

12 radnih dana od dana podnošenja Punomoći.

Ostalo

Podaci koje treba dostaviti potrošač

 • važeći identifikacijski dokument
 • OIB
 • podatak o IBAN broju transakcijskog računa koji je predmet prebacivanja
 • podatke o uslugama koje su predmet prebacivanja

Odustajanje od usluge prebacivanja transakcijskog računa

Potrošač može pisanim zahtjevom odustati od usluge prebacivanja u roku od 3 radna dana od datuma potpisivanja Punomoći.

 

Zahtjev za odustajanje potrošač podnosi isključivo u banci koja je primatelj.

 

Preuzimanjem Zahtjeva za odustajanje banka koja je primatelj ne garantira potrošaču da će proces prebacivanja biti zaustavljen.

 

Protekom roka za odustajanjem potrošač mora pokrenuti novi postupak prebacivanja transakcijskog računa ili osobno riješiti problem u svakoj banci.

 

 

Terminski plan

 

 

 

Banka koja je primatelj šalje sve potrebne informacije iz Punomoći za prebacivanje (po potrebi i Punomoć) banci koja obavlja prijenos u roku od 2 radna dana od datuma zaprimanja Punomoći.

 

Banka koja obavlja prijenos šalje popis usluga koje se prenose novoj banci u roku od 5 radnih dana od primitka Punomoći.

 

Banka koja je primatelj poduzima potrebne radnje navedene u Punomoći i prema zaprimljenom Popisu u roku od 5 radnih dana od primitka Popisa.

 

Radni dan je svaki dan od ponedjeljka do petka izuzev blagdana i neradnih dana.

 

Način podnošenja prigovora / rješavanje sporova

Potrošač podnosi prigovor na jedan od sljedećih načina:

• predajom pisanog prigovora banci

• dostavom pritužbe Hrvatskoj narodnoj banci 

• pokretanjem postupka mirenja odnosno alternativnog rješavanja

  potrošačkog spora

 

Banka će odgovoriti potrošaču na uredno zaprimljeni prigovor najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana njegovog zaprimanja.

 

Kontakt za uslugu prebacivanja

 

e-mail: callcentar@ikb.hr

tel: 052 702 400

 

Troškovi vezani uz uslugu prebacivanja transakcijskog računa

Naknade

Za korištenje usluge prebacivanja ne naplaćuje se dodatna naknada.

 

Naknada za zaprimanje Zahtjeva za odustajanjem od usluge prebacivanja  iznosi =0,00 kn

Naknade za otvaranje i zatvaranje izravnih terećenja, trajnih naloga, naknada za zatvaranje transakcijskih računa te naknade platnog prometa (npr. prijenos pozitivnog stanja) potrošač plaća sukladno važećim naknadama banke koja je primatelj i banke koja obavlja prijenos.