Informacija o novoj tečajnoj listi u primjeni od 01.01.2023.

Od 01.01.2023. uvodi se euro kao službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, tj. euro postaje domaća valuta. U primjeni će biti i nova, indirektna tečajna lista u kojoj je euro (EUR) bazna valuta, a ostale valute su varijabilne valute. Tečajevi na novoj tečajnoj listi prikazani su u izrazu za 1 euro te će kupovni tečaj biti veći od prodajnog.

Kako se služiti novom tečajnom listom?

Primjeri:

Npr. na novoj tečajnici iskazan je kupovni tečaj za USD 1,071474 i prodajni tečaj za USD 0,986881 (u odnosu na 1 euro) 

  1. Ako imate namjeru prodati npr. 50 USD, tada banka kupuje od Vas USD i prodaje Vam eure po kupovnom tečaju od 1 eur=1,071474 USD, tj. primjenjuje se kupovni tečaj.

Kupovni tečaj je ujedno i nominalno najviši tečaj na tečajnici jer se radi o indirektnoj kotaciji tj. tečajevi iskazuju relativnu vrijednost strane valute u odnosu (za) 1 euro.

Znači, 50 USD podijeljeno sa kupovnim tečajem iznosi 46,66 eura koje ćete primiti u ovoj transakciji. (50 USD / 1,071474 = 46,66 EUR)

  1. U obrnutom slučaju, kada želite kupiti 50 USD od banke, banka Vam prodaje USD a kupuje eure od Vas po prodajnom tečaju (od npr. 1 eur= 0,986881 USD), tj primjenjuje se prodajni tečaj. Dijeljenjem iznosa u USD sa tečajem dobije se iznos od 50,66 eura koje morate dati u ovoj transakciji da bi primili 50 USD. (50 USD / 0,986881 = 50,66 EUR)

Nakon uvođenja eura osnovna računska operacija kod kupnje ili prodaje strane valute je dijeljenje, tj. Iznos strane valute uvijek se dijeli sa tečajem.  

Do 31.12.2022. odnosno za vrijeme korištenja hrvatske kune kao službene valute u Republici Hrvatskoj, tečajevi koji su se iskazivali na tečajnicama bili su iskazani  direktnom metodom kod koje je osnovica prikaza bila strana valuta (osnovica) (npr. 1 USD), a tečajevi su prikazani na listi u protuvrijednosti kuna (npr 6,920 kuna) u odnosu na tu osnovicu. Iznosi u stranoj valuti množili su se sa tečajem, a oni u kunama dijelili sa tečajem.