Gotovinski krediti uz valutnu klauzulu - AKCIJA do 30.09.2020.

Krediti iz ove kreditne linije namijenjeni su klijentima koji upućuju svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod IKB Umag d.d.

Iznos kredita:

od EUR 2.000,00 do EUR 25.000,00

Valutna kluzula:

Krediti se odobravaju uz primjenu valutne klauzule: krediti se koriste u kunskoj protuvrijednosti EUR obračunatoj po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan korištenja kredita, a obveze se plaćaju po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan uplate obveze, što se odnosi na glavnicu, kamate i ostale dospjele obveze.

Korisnici kredita:

Korisnici kredita mogu biti klijenti Banke.

Klijenti Banke su fizičke osobe koje upućuju svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke i imaju uredno poslovanje po računima, kao i fizičke osobe koje se ugovorom o kreditu obvežu upućivati svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke u roku od 3 mjeseca od dana odobrenja kredita.

Rok otplate:

od 1 do 6 godina

Nominalna kamatna stopa:

5,00% godišnje, fiksno za cijelo vrijeme otplate kredita

 

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

od 5,12%

Naknada:

bez naknade

Visina depozita:

bez depozita

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

UVJETI ZA ODOBRENJE KREDITA

Redovna primanja:

redovna plaća ili mirovina

Kreditna sposobnost:

krediti su namjenjeni kreditno sposobnim tražiteljima kredita.

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
  • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit. 

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.