Dozvoljeni minus

1. Korisnici kredita

 

Vlasnici tekućeg računa koji ostvaruju redovna mjesečna primanja na tekući račun i uredno posluju.

2. Kreditni uvjeti

Iznos kredita:

Dozvoljeno negativno stanje po tekućem računu Banka odobrava u kunama (HRK). Prvo dozvoljeno negativno stanje po tekućem računa Banka odobrava na temelju prosječnog iznosa tri uzastopna redovna priljeva s osnove mjesečnih primanja na tekući račun. Banka može odobriti dozvoljeno negativno stanje u maksimalnom iznosu u visini tri redovna mjesečna primanja.

Trajanje ug.  o kreditu:

Dozvoljeno negativno stanje po tekućem računu Banka odobrava na rok do 12 mjeseci.

Kamatna stopa:

8,45% godišnje, fiksna.

Banka će obračunati kamatu na iskorišteni iznos odobrenog dozvoljenog negativnog stanja po tekućem računu. Obračun će se izvršiti proporcionalnom metodom uz primjenu fiksne kamatne stope, sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke.

Dospjelu kamatu Banka će naplatiti mjesečno, terećenjem tekućeg računa.

Ako Korisnik kredita novčana sredstva koristi iznad iznosa odobrenog negativnog stanja po tekućem računu, na iznos nedopuštenog prekoračenja banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

8,79%

Raskid ugovora o kreditu:

Banka može od Korisnika kredita u svakom trenutku zatražiti otplatu odobrenog kredita u cijelosti

-          ako se Korisnik kredita ne pridržava odredbi ugovora o kreditu po tekućem računu,

-          ako je Korisnik kredita Banci dao neistinitu i neispravnu dokumentaciju prilikom podnošenja zahtjeva za dozvoljeno negativno stanje po tekućem računu,

-          ako stanje tekućeg računa prelazi iznos dozvoljenog negativnog stanja po tekućem računu, a Korisnik ne podmiri tražbinu ni nakon poslane opomene pred utuženje.

Naknada:

Banka ne obračunava naknadu za odobrenje dozvoljenog negativnog stanja po tekućem računu.

Visine naknada mijenjaju se sukladno aktu Načela za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima.