Dopuna Obavijesti o izmjenama Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba - potrošača s primjenom od 01. prosinca 2018. godine

Poštovani klijenti,

Nastavno na Obavijest o izmjenama Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 01. prosinca 2018. godine iz mjeseca listopada, obavještavamo Vas o dodatnim izmjenama kako slijedi:

  • U glavi II. Određenje pojmova, u članku 3., Banka je izmijenila definiciju izraza usluga prebacivanja računa kako slijedi:

 „usluga prebacivanja računa - usluga prebacivanja tekućeg računa i/ili žiroračuna i pojedinih usluga iz jedne banke u drugu unutar Republike Hrvatske prema Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu;“

  •  U cjelokupnom tekstu Općih uvjeta izrazi internet bankarstvo i mobilno bankarstvo zamijenjeni su izrazom on-line bankarstvo.
  •  U glavi XIX. (sada XX.) Obavijesti, u članku 53. (sada 58.), u informacije koje se pružaju korisniku prije izvršenja platne transakcije dodan je novi dokument: Informativni dokument o naknadama (FID).
  •  U glavi XIX. (sada XX.) Obavijesti, članak 54. (sada 59.), dopunjen je odredbama o dostavi Izvješća o naknadama (SoF).

Izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba-potrošača koji će biti u primjeni od 1. prosinca 2018. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, studeni 2018. godine